foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
 

Se beretning 1

Se beretning 2

Besøg på Sikringen
Af Peter Bugge

Efter 3 ansøgninger og 2 års venten lykkedes det endelig d. 22.september 2005 at få sendt 20 kolleger til Sikringen. De får mange ansøgninger om besøg på Sikringen i Nykøbing Sjælland.

Adm. overlæge Benedikte Volfing var vært ved besøget.

Sikringen (også kaldet Enggården) består af 3 afsnit med 10 sengepladser i hvert afsnit.

Sikringen blev oprettet i 1918, hvor afd. var normeret til 50 senge, men p.g.a. den medicinske udvikling og andre forbedrede behandlingsmuligheder har det været muligt at reducere antal senge - hvor det førhen mere var opbevaring og beskyttelse af det omkringliggende samfund mod de farligste sindssyge, er det i dag mere behandlingsorienterede.

Den patient, der har været længst indlagt på Sikringen, var indlagt i 30 år. I dag er den gennemsnitlige indlæggelsestid på 6 år. Dog bliver en stor del allerede udskrevet indenfor 2 år. Det var først i 1996, man åbnede op for indlæggelse af kvinder i Sikringen. Gennemsnitsalderen for patienterne er 35 år. Antallet af patienter med anden etnisk baggrund end dansk er stigende. Det er nu ca. 30 % af patienterne, der har en anden etnisk baggrund, mens det for bare 4 år siden var omkring 5 %.

Indtil 1988 var der kun ansat mænd på Sikringen. I dag udgør det kvindelige personale ca. 1/3. Normeringen for plejepersonalet på et sengeafsnit: Dagvagt: 4 personer (min. 3 mænd), aftenvagt: 3 mænd og nattevagt: 2 mænd pr. afsnit. Patienterne er låst inde på deres stuer om natten - og kan komme ud til toiletbesøg én af gangen ved behov.

Indlæggelse - de fleste patienter indlægges på et såkaldt Farlighedsdekret (sindssyg og farlig for andre). Og behandleren skal selv have forsøgt at behandle patienten før, der ansøges Justitsministeriet om et farlighedsdekret. Det er i sidste ende Retslægerådet, der indstiller til farlighedsdekret gennem Justitsministeriet. Endvidere kan domstolene afsige dom om anbringelse, varetægtssurrogatanbringelse eller man kan anmode om en evt. mentalundersøgelse foretages på Sikringen, enten på grund af flugtfare eller farlighed.

FOA Randers - en del af FOA- Psykiatri
Hanne Christensen, Kommunalregionsrepræsentant for FOA psykiatri i Randers

Nu begynder psykiatrimedarbejderne i FOA Randers, at mærke bestræbelserne på at få FOA- psykiatrisamarbejdet mellem de 3 FOA afd. i amtet til at fungere. I august måned deltog 6 medarbejdere fra FOA- Randers i en temadag om sindslidelser og misbrug arrangeret af FOA- Psykiatri og d. 22. september var vi 2 medarbejdere der deltog i en studietur til Sikringsafdelingen i Danmark.

Sikringsanstalten er beliggende på Nykøbing Sjælland og er en specialafdeling med landsfunktion for de farligste sindssyge i landet.

Der bor 30 pt. fordelt på 3 afdelingen og Sikringen fungerer som en retspsykiatrisk afdeling der yder professionel psykiatrisk behandling og pleje i gode rammer samtidig med at der udadtil opretholdes fængslingsmæssig sikkerhed.

Behandlingen er først og fremmest lagt an på optimal medicinsk behandling, men man erkender at der er behandlingsresistens hos pt. og her er det miljøterapeutisk behandling der benyttes.

Sikringens miljøterapi er restriktiv og konsekvent og giver ro til svært tankeforstyrrede pt. Man tillader ikke at pt. hæver stemmen, taler nedladende eller drillende til hinanden eller slås for sjov. Sker det alligevel beder man pt. gå på sin stue eventuelt hjælpes han derned.

Pædagogikken er, at pt. har det for dårligt til at deltage i fællesskabet og derfor må skærmes på egen stue. Pt. bliver så låst inde på egen stue og personalet tilbyder ved isolering "timebetjening" dvs. at der kommer 2 personale og tilbyder ca. 10 min. samvær, samt evt. kaffe o.l.

Pt. er låst inde på deres stuer i nattetimerne og kommer kun ud en ad gangen til toiletbesøg, der går altid mindst 2 mænd til døren.

Der er pt. der i perioder går med hånd- og fodremme, da de udviser en adfærd hvor de ikke er i stand til at styre deres impulser til at slå eller sparke efter personale eller medpatienter.

Jeg var meget overrasket over at man på Sikringen kan tilbyde pt. totalt stoffrit miljø, men dette er igen et resultat af konse-kvenspædagogikken. Pt. bliver orienteret om at en gang indføring af stoffer = aldrig mere besøg.

Overlægen fortalte om en ung mand der på en uge havde haft 5 besøg, personalet havde registreret mistanke om brug af hash, og pt. måtte aflevere urinprøve, som var positiv. Pt ville ikke fortælle hvem af hans 5 gæster der havde medbragt hash, så han havde totalt besøgsforbud. Efter 1 år tog overlægen sagen op og gav dispensation til at den unge mands mor måtte besøge ham.

De fleste pt. er skizofrene og der har indtil for få år siden kun været mænd på Sikringen, men man ser nu en stigning af kvinder med selvskadende adfærds problematikker samt pt. med anden etnisk baggrund end dansk.

Der er ansat 2 aktivitetsmedarbejdere på Sikringen, som i samarbejde med det øvrige personale tilbyder idrætsaktiviteter, der blandt andet medvirker til at afhjælpe de negative symptomer ved skizofreni.

Der er også ansat 3 ergoterapeuter, der ved hjælp af deres diagnostiske undersøgelser, bidrager til et mere nuanceret billede af pt. svagheder og styrker. Det vigtigste indsatsområde på Sikringen er dog sikkerheden.

Sikringen har en sikkerhedsnormering på mindst 3 mænd i dag- og aftenvagt samt 2 mænd i nattevagt pr. afd.

Efter at plejeruddannelsen blev nedlagt for ca. 15 år siden, er tilgangen af mænd til psykiatrien nærmest ophørt, idet Social og sundhedsassistent uddannelsen der skulle erstatte plejeruddannelsen, ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet tiltrække mænd.

Der blev derfor uddannet et særligt mandehold på social og sundhedsassistent uddannelsen i 1998, men det har ikke været muligt at gentage dette. Derfor har Sikringen, været nødsaget til at ansætte mænd med ikke sundhedsfaglig uddannelse og så tilbyde undervisning og sidemandsoplæring på Sikringen. Det er især Falck -, politi- og fængselspersonale der søger ind på dette arbejdsområde.

Sikringen modtager ca. et hold besøgende pr. måned og det var så i september måned det lykkedes 20 medarbejdere fra FOA- psykiatri, at få denne, meget specielle, del af psykiatrien at se.

I de følgende numre af "Vingefanget" kan du læse om nye tilbud til psykiatriansatte i FOA- Psykiatri.

FOA Randers har valgt ikke at udsende "Vingefanget" til hver enkelt psykiatriansat, men du kan læse bladet ved henvendelse til din lokale TR eller Social og sundhedssektoren, FOA Randers


      Opdateret d. 16.8.2012