foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter

Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7847 1041, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876

 

 

     Forside
     Bestyrelsen
     Tillidsvalgte
     Generalforsamlingen
     Vingefanget
     Aftaler
     Studieture
     Nordisk samarbejde
     Bliv medlem
     Kontakt os
     Fællestillidsrepræsentant
     Vores adoptivbarn

 

 
Afdeling 1
afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 9. oktober 1951 kl. 19 i hospitalets biografsal.

Svensk besøg i afd. 1. Fredag aften den 31. august og lørdag formiddag den 1. september havde vi i afd. 1 besøg af økonomi personale, sygeplejersker og plejere fra Restad sjukhus, Vanersborg i Sverige.

Oprindeligt gjaldt besøget Herning, da de to byer er venskabsbyer, men formanden for den lokale afd. på Restad sjukhus, plejer Edeno havde fået den gode ide, som nok er værd at føre videre, at man ved samme lejlighed kunne slutte kontakt med et dansk sindssygehospitals personale.

Formanden for afd. 1, plejer P. J. Mortensen bød gæsterne velkommen ved et fælles kaffebord på restaurant Bellevue og udtalte ønsket om, at det måtte lykkes at holde kontakten mellem de to afdelinger vedlige.

Han oplyste at det var meningen at forsøge på også at få et norsk hospital med ind i samarbejdet og dermed danne en nordisk trekant med en eventuel udveksling for øje eller i det mindste ved gensidige besøg. Formanden sluttede med en omtale af vore organisationsforhold og af danske sindssygehospitaler.

Derefter havde formanden for den svenske afdeling, plejer Edeno ordet og udtalte: Det er os en glæde at få lejlighed til at slutte kontakt med danske kolleger, og selvom der organisationsmæssigt er en forskel, idet personalet på de svenske hospitaler alle er samlet i eet forbund.

Edeno omtalte den nylig afholdte kongres i Sverige og fremhævede, at kongresforhandlingerne viste, at vi i begge lande havde samme problemer: løn-, ferie- og lignende spørgsmål.

I en kort redegørelse omtalte han svenske sindssygehospitaler, hvoraf mange er ledet af amt og kommune.
Til slut sagde han, at det var hans og deltagernes oprigtige håb, at vi i fremtiden ville få mere samkvem med hinanden, og sluttede med at bede sine kammerater udbringe et leve for afd. 1.

Aftenen afsluttedes med, at man sang den svenske og danske nationalsang.
Under kaffebordet havde plejernes orkester i afd. 1 underholdt og høstede stort bifald for det gode program, der bestod af svensk og dansk musik.

Efter endt fordeling af gæsterne til kvarterværterne brød man op. Gæsterne søgte hvile, trætte efter 20 timers buskørsel.

Lørdag morgen kl. 8 samledes man i Den gamle by, og efter endt rundtur fortsatte man til universitetet.

Begge dele blev beundret af gæsterne, som ikke før havde set noget tilsvarende.

Kl. 11 var der rundgang på hospitalet, særlig det hjernepatologiske institut og hospitalets museum blev beset med interesse.

Kl. 12,30 samledes gæsterne til middag i hospitalets festsal.
På grund af overlægens sygdom bød afdelingslæge Villars Lunn gæsterne velkommen og udtalte, at det var rart at se, at ikke alle nøjedes med kun at tale om samarbejde, men virkelig førte det ud i livet.

Oplyste derefter gæsterne om, at hospitalet til næste år kunne holde 100 års jubilæum, idet det var det ældste af statens sindssygehospitaler, bygget af arkitekt Bindesbøl, og bad gæsterne lægge mærke til det skønne stuk-arbejde, der prydede festsalen og som også skyldtes arkitekt Bindesbøll.

Omtalte derefter hjernepatologisk instituts virkeområde og mente, at man her havde et bevis for, at der trods knappe midler og hospitalets alder alligevel blev udført et moderne forskningsarbejde.

Plejer Edeno takkede for den gæstfrie velkomst såvel fra hospitalets side som fra kollegerne, priste derefter den smukke danske natur, menføjede til, at det jo ikke udelukkende var for at se den, man var kommet.

Formålet var at knytte faste bånd med det danske broderfolk, og det var hans håb, at det samarbejde, der nu var påbegyndt, ville blive fortsat fremover.

Til slut blev begge landes nationalsange sunget, og gæsterne måtte så videre til Herning. Det var rart at høre, at der fra begge sider blev sagt farvel og på gensyn.

H. Vogt.
Solbakken 23, Risskov,
tlf. Risskov 9732
postgiro 41995.


      Opdateret d. 16.8.2012