foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter
Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7789 3281, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Social- og sundheds-
 assistentklubben

 

 
 
 
Vingefanget
Medlemsblad for Psykiatriklubben Århus
Juli 2002


Så er der dækket op til Nordisk Træf 2002!
Fandt sted i dagene 9. - 12. maj og var en stor succes.
En fyldig reportage findes på side 8 og 9.
Desuden masser afbilleder fra begivenheden på side 10-11.

Ny forbundsformand
af Jesper Priskorn

Tidligere Kommunist, Portør og formand for 1.afdeling i København, Dennis Kristensen er nyvalgt forbundsformand med næsten snævrest muligt mandat.
Men ikke nok med det, Dennis er ikke medlem af noget parti.
Dette har ellers normalt været en forudsætning før for at blive valgt og helst af socialdemokratiet.

Med 290 stemmer mod 283 stemmer blev Dennis valgt foran Reiner Burgwald.

Dennis Kristensen udtaler i et interview på FOA hjemmeside:
At jeg er blevet valgt og med 4 kandidater er det min opgave at holde sammen på forbundet, jeg mener det har været et holdningsvalg og ikke et personvalg;

3 vigtige punkter at arbejde med i fremtiden:

 • Velfærdsdebatten.
 • Forhandling af løn tættere på medlemmet.
 • FOA skal stå for en stærk arbejdsmiljø indsats.

Dennis er desuden en stor modstander af udlicitering.

Modsat hans forgænger Poul Winkler, som Dennis mener var for blød, opfatter han sig selv som mere markant og med klarere tale.

Vi ønsker tillykke med valget.


Dialog
af Jesper Priskorn

Vores nye forbundsformand ønsker dialog og at vi genfinder demokratiet.
Jeg undres over at så få ønsker at tage del i at bestemme egne løn og arbejdsvilkår. Kun ca. hver 3 medlem brugte sin stemmeret ved urafstemningen, siger Dennis Kristensen
Jeg undres også,- ikke fordi du og jeg ikke stemte, for det gjorde vi jo, ikk`.
Jeg undres over at så mange medarbejdere klager over dårlig løn, dårlige tillæg, dårligt arbejdsmiljø - men så få stemmer.
Spørg din kollega om de har stemt, - få en debat i gang på arbejdspladsen. Hvis vi skal vende denne skude, så vi kan få forbedret vores løn og ansættelsesvilkår, kræver det at vi stemmer og står sammen.
KUN, hvis vi ved næste overenskomst afstemning, kommer op på at tæt på 100% af dine og mine kollegaer stemmer, kan vi være tilfredse - Hvordan skulle være ellers være sikre på at alle har givet deres holdning tilkende.
Kun en trediedel stemte og af dem stemte 60 % ja.
Det vil sige to trediedel af en trediedel har bestemt din løn de næste 3 år.
Det svarer ca. til 90 medlemmer af psykiatriklubbens godt 400 medlemmer.
Skal vi ikke sammen få lavet det om,- for hvis vi ikke får lavet det om, - syntes jeg ikke at vi skal brokke os mere, - men bare læne os tilbage og hulke !
Eller er vi i bund og grund ligeglade med hvad vi får i løn ????


Jubilæumsskrift
af Jesper Priskorn

Psykiatriklubben har tilbudt at opdatere et jubilæumsskrift som blev udgivet i forbindelse med plejerforeningens 75 års jubilæum.

Jesper Dideriksen har lovet at udføre dette arbejde og vi er nu kommet så langt at vi kun venter på at det bliver helt færdigt til trykken, psykiatriledelsen har bevilget 5.000,- kr. til trykudgifterne.

Vi betaler selvfølgelig daglønstabet for Jespers arbejde.

Planen er, hvis den bliver trykt, at vi udsender mindst 1 eksemplarer til alle arbejdspladser og forventer at udgivelsen vil falde sammen med 150 års jubilæumsdatoen for psykiatrien i Århus amt d.1.9.02

Vi bringer et lille uddrag af den nye tekst:

På Spanden
af Jesper Dideriksen

En af klubbens sikkerhedsrepræsentanter havde erfaret, at indholdet i de gule plastikspande, der stod opmagasineret i sikringsrummene under sengeafdelingerne på Solbakken bestod af menneskehjerner, der er konserveret i formalinsprit.

I 1985 henvender han sig således til maskinmesteren, der er daglig leder af sikkerhedsorganisationen, for at gøre indsigelse mod spandenes placering, da det - specielt i den første tid - gav lugtgener i afdelingerne.

Maskinmesteren så imidlertid ikke det store problem herved, da der angiveligt var separat udsugning fra de pågældende rum. I øvrigt oplyste han, at placering af konserverede menneskehjerner ikke var et lokalt fænomen på Solbakken, men at der var tusindvis placeret rundt omkring i hospitalets sikringsrum, hvilket skulle være tilladt når blot sikringsrummene kan ryddes indenfor et døgn og gøres anvendelige til deres egentlige formål - beskyttelse af mennesker under eventuelt luftangreb.

I 1986 henvender sikkerhedsrepræsentanten sig til hospitalsadministratoren og stiller spørgsmålstegn ved sikringsrummenes anvendelighed, idet han gør opmærksom på, at der i forbindelse med uheld på et atomkraftværk i Sovjetunionen drev en radioaktiv sky hen over Danmark. Hvad skulle vi have gjort, hvis skyen havde haft en sådan styrke og omfang, at den havde været farlig ?, spørger han.

Et par år senere bliver emnet, en god mediehistorie, da det daværende månedsblad, Press, bringer historien om Spandevis af hjerner gemt på Psykiatrisk Hospital.

Hjernerne stammede fra afdøde patienter, hvor det tidligere var almindelig praksis, at pille hjernerne ud, obducere og gemme dem til eventuel senere forskning. Arbejdet med at pille hjerner ud m.h.p. obduktion/sektion var i årtier - frem til midt i 80 érne - et almindeligt job for plejere.

Offentliggørelsen førte i øvrigt til, at en forsker fra Hvidovre fandt på, at sammenligne disse gamle hjerner, der aldrig havde været påvirket af psykofarmaka, med hjerner fra skizofrene, der havde brugt psykofarmaka.

I 1991 kunne forskeren i vort Fagtidsskrift Plejeren fortælle:

AI et område på størrelse med en hasselnød ved vi med stor sikkerhed, at skizofrene har færre hjerneceller end raske. Desuden har vi nu kunnet udelukke, at forskellen stammer fra medicinsk behandling.

I aftale/overenskomst eksisterer der fortsat et protokollat, der fastlægger tillæggene for Asektion og kistelægning.

Men hvad blev der egentlig af resten af de 8-9.000 menneskehjerner ??


 
Lokalkursus
af Jesper Priskorn

Vi er nu klar med lokalkurset for efteråret, det er med stor spænding vi udbyder dette, vi vil som i kan læse andetsteds i bladet udbyde kurset i hele amtet og vi vil gå frem efter klubbens retningslinier for kursustilmelding, som er at det fortrinsvis er medlemmer som ikke har deltaget før der kommer i første række, men vi vil hvis interessen er overvældende lave et tilsvarende kursus i foråret.

NLP B Kender du din egen personlighedsprofil

Kursusindhold:

 • NLP B kursus, hvor du vil få kendskab til de grundlæggende ideer i NLP.
 • Opfatter du verden abstrakt og generelt eller konkret og detaljeret?
 • Planlægger du dit liv i detaljer eller lader du tingene ske og lader dig overraske ?
 • Interesserer du dig mest for relationer til andre mennesker, eller er det steder og aktiviteter, der interesserer dig mest ?

Vi vil arbejde med metaprogrammer, og herigennem finde din personlighedsprofil.

 • Bliv bedre til at kommunikere.
 • Bedre til at planlægge og nå dine mål.
 • Bedre til at udvikle respekt og tolerance for brugerne.
 • Bedre til at tænke på at møde brugerne i øjenhøjde
 • Bedre til feedback til brugere og kollegaer.
 • Bedre til at fastsætte dit eget succeskriterie, til glæde i dit arbejdsliv, såvel som privat.
 • Kurset starter d. 21. oktober - til 23 oktober. Det er internatkursus.
  Da det er et 3 dages kursus vil det koste 1250,- kr. i tilskud fra din arbejdsgiver.

  For medlemmer uden for Århus afdelingen,
  - hvis vores videnscenter projekt ikke er startet inden kurset -
  bliver deltagerbetalingen den fulde pris, nemlig 2500,- kr.

  På kurset vil der være en vekslen imellem teori og gruppearbejde.

  Undervisningsform :
  Oplæg, debat og gruppearbejde.

  Undervisere :
  Catharina Siemerling
  NLP Master Practitioner

  Har du også set programmet som er udsendt til alle arbejdspladser, hvis det mod forventning er bortkommet, kan du ringe og rekvirere et nyt eksemplar.

   

  Videnscenter for FOA medlemmer
  af Jesper Priskorn

  Vi har nu fået bekræftet fra de 3 FOA afdelinger at de har godkendt vores projekt og vi afventer nu kun opstartsdatoen.

  Dette betyder, at vi nu pludselig >kan >blive mange flere medlemmer og dække hele Århus Amt med tilhørende kommuner.

  Vi skal nu i gang med et tillidsrepræsentantvalg - alle er på valg eller kan genvælges.

  Når dette er valg er overstået. - skal fremtiden planlægges.

  Der skal nok flere hænder på kontoret, flere kurser og aktiviteter, etc.

  Derfor vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvis tidsperspektivet ikke falder sammen med den ordinære generalforsamling.

  Vi mener også at dette nye tiltag har behov for at blive festligholdt og forventer derfor, at efter generalforsamling bliver der en social sammenkomst, men mere om det senere.

  Dette er dog kun en realitet hvis det stadigt bliver som vores projekt er beskrevet og når de 3 FOA afdelinger giver grønt lys. Dette skyldes at der fortsat er problemer med det rent økonomiske, især i forhold til Silkeborg afdelingen.


  Nordisk Træf
  af Mette Grandjean og Jesper Priskorn

  Formålet:
  Venskabsmøderne er arrangeret i Foreningen Nordens Ånd.

  Ønsket har været at man ved møderne bedre kunne forstå hinanden i såvel arbejde, samfundsspørgsmål og levevis.

  Man har kunnet knytte personlige kontakter blandt kolleger, diskutere psykiatriske spørgsmål, uddannelse o.s.v. og få ny inspiration i arbejdet.

  Møderne er for alle kategorier af personale på hospitalerne.

  Vi har aftalt, at det er værtslandet som sætter rammerne for arrangementet, hvor mange resurser man har råd til at bruge, hvilket antal deltagere man rent fysisk har mulighed for at modtage.

  Dette Nordiske Træf var 50 års Jubilæum for Nordisk Træf og samtidig året for Psykiatrisk Hospitals 150 fødselsdag.

   

  Baggrunden for det Nordiske samarbejde.

  I 1950 tog formanden Erik Edenö, for personaleforeningen i Vänersborg initiativ til at starte et samarbejde med personalet på hospitaler som kunne sammenlignes med vort hospital "Statshospitalet i Risskov".
  På daværende tidspunkt var plejerne repræsenteret af formanden Erling Rasmussen.
  Fra Norge var det Dikemark Sykehus som ligger ca. 20 km. sydvest for Oslo.
  Fra Sverige Østre Klinikken i Vänersborg, senere Norra Älvsborg Sykehus.
  Det første Nordiske Træf blev afholdt i Vänersborg i 1952.
  Fra 1960 kom også Nickby Sjukhus i Finland med i samarbejdet, sygehuset ligger ca. 20 km. nord for Helsingfors.
  Gaustad Sykehus, som ligger i Oslo, kom til ca. 1970.
  Venskabsmøderne afholdes hvert 3. år på skift imellem landene.
  1982, Østre Klinikken i Sverige.
  1985, Dikemark Sykehus i Norge.
  1988, Risskov i Danmark.
  1991, Nickby i Finland.
  1994 Vânersborg i Sverige.
  1997 Dikemark Sygehus, som afholdt Nordisk Træf.
  1997 var også året hvor Landssygehuset og Færøerne kom med i samarbejdet, og tilbød at afholde det næste træf, som blev afholdt i år 2000
  Året forud for disse træf, har ordførerne været samlet for at tilrettelægge møderne.
  Næste Træf er i Finland i 2005, herefter følger Sverige i 2008, Norge i 2011,
  Færøerne i 2014 og så igen i Danmark i 2017.

  En Succes
  I dagene omkring Kr. Himmelfart, var vi vært for vores nordiske venner fra Norge, Sverige, Finland og Færøerne, i f.m. Nordisk Træf. Der deltog omkring 50 personer fra disse lande. Vejret viste sig fra sin smukkeste side, så indlogeringen på Risskov vandrehjem viste sig som et godt valg. Deltagerne ankom på meget forskellige tidspunkter, så den første dag var delt op med forskellige tiltag.

  Nordmændene var på besøg i Lokalpsykiatri Nord.

  Færingerne var på museum og om eftermiddagen var finnerne og svenskerne også på museum, mens de øvrige fik en rundtur på hospitalet.

  Sidst på eftermiddagen havde vi erfaringsudveksling, hvor formændene fra de nordiske lande orienterede om udviklingen i deres hjemland. Både om det psykiatri faglige og om der fagpolitiske. Aftensmaden blev indtaget i hospitalets kantine. Derefter var det op til gæsterne selv, at finde på aktiviteter. En stor flok drog af for at se på "Århus by Night".

  Det officielle program
  Lørdagens program, var det officielle Nordiske Træf. Psykiatriledelsen, ved Inger Lis Vad og Leif Gjørtz, orienterede om udviklingen igennem det seneste årti og fremtidsperspektivet. Meget spændende og der var mange spørgsmål.

  Om eftermiddagen fortalte Svend Preisel og Susan Pedersen, om et projekt de i øjeblikket har på uddannelsesafd. Det går ud på at få bruger i arbejde, på arbejdspladserne i psykiatrien. Flere var meget interesseret i, at få et lignene projekt stablet på benene i sit hjemland.

  Dagen sluttede med nogle meget gribende historier af to brugere, Supaya og Christian og en pårørende, Lille Bech Jensen, fra brugerunderviserne Kolbøtterne.

  Festmiddagen
  aftenens fest forløb i sædvanlig højtidelig stemning, som det sig hør og bør ved Nordisk Træf.

  Festtalen blev holdt af tidligere formand for Plejerklubben- og nu medlem af pensionistklubben, Carl Hansen, som fortalte om historien for Nordisk Træf.

  Derefter overtog, ligeledes en tidligere formand for klubben, nu næstformand i social- og sundhedssektoren i forbundet, Jens Folkersen. Også han kom ind på historien, men også på samarbejdet imellem landene.

  Så kom en talerække af formændene fra de forskellige lande med gaveoverrækkelse og efterfølgende nationalsange.

  Fra Finland fik vi en Alto vase, fra Færøerne, et vædderhorn lavet som en lysestage, fra Sverige, en tre-armet glaslysestage, fra Norge, hvor der er to personaleforeninger, to bøger og to hjemmegjorte fade. Gaverne kan ses på klubbens kontor.

  Efter dette blev der spillet op til dans med "Falcon", der spillede musik for enhver smag. Det blev ud på de små timer, før de sidste vandrede hjem til fuglekvidder igennem den smukke Risskov.

  Søndag tog gæsterne afsted på meget forskellig tidspunkter, og efter deres eget udsagn trætte og mættede af indtryk.

  Positive tilbagemeldinger
  Vi har efterfølgende fået meget fine og positive tilbagemeldinger på, et godt sammensat program, afviklingen, oplægsholderne og rammerne.

  Så nu kan Jesper og jeg læne os veltilpasse tilbage - og heldigvis er der 15 år, til vi skal stå for Nordisk Træf i Danmark igen!

  (Så er det forhåbentlig nogle andre, der sidder i vores stole).

  Tak

  Vi vil nu ikke tage æren alene, men benytte spalten til at sige tusind tak for en uvurderlig hjælp, til Carl Hansen og Hans Jørn Christensen, medlemmer af senior klubben, til Bent Hvolby og Myrna Larsen, til Hanne Rolvig i køkkenet, der nok bar den største byrde og afviklede alle måltider incl. festen, på smukkeste vis.

  Og tak til Ole på Vandrehjemmet, der på bedste vis fandt sig i de små ændringer, der kom hen af vejen.

  For en sikkerheds skyld, tak til alle dem der hjalp med festen og andre småopgaver som ikke lige er nævnt her.

  Lidt surt
  Et enkelt surt opstød, skal der nu alligevel med; der var ikke mange af vores kollegaer, der havde valgt at deltage, hverken i dagens program (der var 3, udover gæsterne) eller til aftenens fest, hvor vi i alt, var godt 80 mennesker. Noget sølle.


  FOA Tiltag
  af Jesper Priskorn

  Arbejdsseminar for psykiatrien
  Der er nu indkaldt til et nyt møde om at få beskrevet hvilke arbejdsopgaver der ligger i psykiatrien og hvem der udfører dem.

  Abejdsseminaret vil foregå i dagende 14 og 15 august, der vil være deltagelse fra hele landet og af både social- og sundhedsassistenter og plejere.

  Vi skriver om arbejdsgruppens resultater i et senere nummer.

  Faglige netværk
  Den 16 marts var ca. 100 medlemmer fra hele landet mødt op i Odense med det formål at ligge grundstenen til etablering af faglige netværk for medlemmer af FOA og indenfor social og sundhedsområdet.

  Der blev desværre ikke dannet noget netværk indenfor psykiatriområderne, men har det din interesse kan du kontakte FOA pr. brev, Social og sundhedssektoren,

  Staunings Plads 1-3, 1790 KBH V eller kontakte klubben, så kan vi være behjælpelige med at skabe kontakten.


  150 Års jubilæum
  af Jesper Priskorn

  Vi er nogle stykker, som står for udskænkningen af sodavand og øl, under festlighederne, som foregår i dagene 31. august og 1. september.

  I den forbindelse kan vi godt bruge en ekstra hånd. Der skal være fire udskænkningsboder. De ansvarlige for hver bod er: Jesper Priskorn, Bent Hvolby, Carsten Jensen og Mette Grandjean.

  Er det noget for dig så kontakt Jesper Priskorn eller Bent Hvolby på tlf: 7789 3281 eller 7789 3282.

  Det er fuldstændigt vederlagsfrit, så du skal ikke tænke på skattevæsenet.


  Hold ferie i hovedstaden
  indsat af Jesper Priskorn

  Lej en lejlighed i København og ferier i Danmarks eneste rigtige storby.

  Feriefonden for Århus Amts Sygehusvæsen har købt en ny ejerlejlighed, som ligger i Løvens Gård, David Balfours Gade , stuen tv. på Christianshavn.

  Lejligheden er på 69 kvm. og består af 2 værelser, opholdsstue med farvetv/video, stereoanlæg/CDafspiller og telefon, køkken med opvaskemaskine, mikroovn mm, entre, bad og toilet med vaskemaskine og tørretumbler.

  Løvens Gård er opført i 2002 og rummer 104 eksklusive ejerlejligheder opført af Skanska på en grund mellem Kanalen og Christians Kirke. I tilknytning til lejlighederne er der en stor grøn gårdhave. Der er privat parkering i kælderen under bygningen, og der er elevator i ejendommen.

  Feriefonden overtog lejligheden primo maj 2000, og er nu klar til udlejning. Ugentligt leje: H:2.800 kr., F: 2.200 kr., M: 2.000 kr. og L: 1.800 kr. excl. el-forbrug.

  Lejligheden udlejes efter først til mølle princippet fra klokken 13.00- den 12. juni 2002.

  Ring på lokal 8949 7236.

  Alf Overby


  Deltidsansatte på barsel er ringere stillet
  indsat af Jesper Priskorn

  En række deltidsansatte medlemmer i Forbundet af Offentligt Ansatte har fået en kedelig økonomisk overraskelse efter regeringens barselsreform.

  Hvis de vil forlænge barselsorloven ud over 24 uger, så risikerer de at miste op mod 750 kroner om ugen, fordi dagpenge ved barsel skal beregnes anderledes end dagpenge ved ledighed. Hvis man udnytter sin barselsorlov fuldt ud, betyder det en mindre-indtægt på 16.500 kroner.

  Medlemmerne har ifølge overenskomsten løn under barsel i 24 uger. Ud over det er der nu mulighed for at forlænge barselsorloven i op til 22 uger på fuld dagpengesats.

  Men fuld dagpengesats udregnes forskelligt, alt efter om man modtager dagpenge ved barsel eller dagpenge ved ledighed. For ledige gælder, at dagpengene udregnes efter den hidtidige løn pr. uge med et maksimumsbeløb pr. uge. For personer på barselsorlov udregnes dagpengene efter den hidtidige løn pr. time med et maksimumsbeløb pr. time. For eksempel vil en social- og sundhedshjælper i nattevagt med 28 timer om ugen få maksimale dagpenge på 3.020 kr. ved ledighed, men kun kroner 2.282 om ugen på barselsorlov.

  "Det er selvfølgelig uretfærdigt," siger forbundssekretær Lisa Dahl Christensen fra FOA.

  "Reglerne er skæve og decideret uforståelige, og de bør laves om. Jo før, jo bedre," siger Lisa Dahl Christensen.

  Forbundet af Offentligt Ansatte har nu skrevet til beskæftigelsesministeren og bedt ham redegøre for, hvorfor deltidsansatte skal stilles klart ringere på barsel end ved ledighed.

  Forbundet har modtaget en række medlemshenvendelser, hvor de deltidsansatte i alle tilfælde får mindre udbetalt end ledige på dagpenge.


  Seniortur til Saltcenteret i Mariager
  af Hans Jørn Christensen og Carl Hansen

  23 deltagere var på tur på Grundlovsdag, det var en dejlig dag, med høj solskin og mange oplevelser.

  Saltcenteret er et slags museum om fremstilling af salt gennem tiderne.

  Efterfølgende var afslutningen en lille middag på Hvidsten kro, hvor middagen bestod af flæskeæggekage.

  Det var ikke mindst en hyggelig tur på grund af det sociale samvær og røverhistorierne gennem tiderne.

  Seniorerne mødes den første onsdag i marts, juni, september og december.

  Juni måneds møde er gerne en sommerudflugt, mens de andre møder består at opdatering af hvad der er sket af nyt i psykiatrien siden sidst, samt det at møde gamle kollegaer over en kop kaffe.

  Seniorerne er medlemmer og pensionerede medlemmer fra 55 år og opefter.

  Så hvis du ikke har deltaget før, var det måske en god ide og kigge forbi ved det næste møde.


  Arbejdstidsregelsæt - OK02
  af Jesper Priskorn

  Der løber mange rygter om hvordan og hvornår det nye arbejdstidsregelsæt træder i kraft, og hvilken betydning det får økonomisk for den enkelte.

  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt svare fyldestgørende og vil derfor afvente at svare, før vi ved ordentligt besked - MEN et er sikkert, reglen træder først i kraft d.01.04.03., så mon ikke vi har fået besked inden da.


  Arbejdsmiljø - Sygedage
  af Jesper Priskorn

  Sygefraværet topper igen i Århus Amt, med 12 dage om året pr ansat og formanden for sundhedsudvalget Carl Johan Rasmussen, er bekymret og vil have set på tallene.

  Han afviser ikke at det kan skyldes, at arbejdspresset er for stort og det skyldes amtet ikke har kunnet tilføre øgede ressourcer de sidste år.

  For psykiatriområdet er med i toppen med over 15 dage pr ansat.

  Tallene på 12 dage i gennemsnit, svarer til at alle ansatte på Grenå, Odder og Samsø sygehus, var syge hele året.

  De er jo ikke noget der kommer bag på os i psykiatrien, vi har gennem flere år via undersøgelser påpeget at arbejdspresset og manglende normeringer slider medarbejderne op.

  Men det er da dejligt at formanden for amtets sygehusudvalg nu vil se på tallene, men kommer der handling og ikke mindst penge på bordet, er jo en helt anden sag.

  Dog må man til sidst sige, at der fra psykiatriledelsen er stor bevågenhed på området, der er i øjeblikket via PAARIS - undersøgelserne, mange tiltag og undersøgelser på vej, som vi ser frem mod med stor glæde og spænding.


  40 års jubilæum
  af Jesper Priskorn

  Vi er kommet ind i en stime af 40 års jubilæumer, først var det Jens Brok som havde 40 års jubilæum d. 1.3.2002.

  Tiden er nu kommet til at Erling Janerka, Kirsten Janerka, Jørgen Roed, Birgitte Høy, Inge Brok. De holder deres 40 års jubilæum i forbindelse med hospitalets 150 års jubilæum. Festligholdelsen foregår d.1.9.2002. Nærmere om omstændighederne vil blive annonceret af de respektive ledelser.

  Vi vil her i bladet ønske jer alle et stort tillykke på forhånd og ønske jer en god fest.


  Tak igen !
  af Jesper Priskorn

  Tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårige kasser for Psykiatriklubben Hans Jørn Christensen er gået på efterløn og dermed startet sit otium.

  Som I nok har set i Focus, var der mange pæne ord med på vejen fra talerne, ved hans afskedsreception og vi kan også kun støtte op om de fine ord.

  Hans Jørn er dog ikke holdt helt, men er stadig aktiv i forbindelse med seniorklubben.

  Nyd dit otium og endnu engang tak for dit arbejde for Psykiatriklubben i de mange år.


  Lokalpsykiatriens udvikling
  af Mette Grandjean

  I det seneste halve år, godt og vel, har jeg været med i to arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe vedr. Udviklingsplan for den psykiatriske indsats i Århus regionen og en i.f.m. virksomhedsoverdragelse af amtslige bogstøtter til kommunen.

  Begge grupper har afsluttet arbejdet med indstillinger til beslutningstagerne, nemlig de politiske systemer i amt og kommune. det har været meget spændene at være med i arbejdet, men også vældig frustrerende. Som det ofte går, når der er mange meninger, meget at tage hensyn til og to store systemer, der skal beslutte, ryger tidsperspektivet sig en ordentlig tur.

  Så småt i gang
  For udviklingen af lokalpsykiatriens vedkommende, var der lagt op til at Nord skulle udvides 1. januar 2002. Sådan gik det ikke. Dog er der taget de første tiltag I rapporten, (rapporten kan læses på psykiatriens hjemmeside), er der lagt op til, at der skal etableres et hjemmebehandlerteam, der ligner det, der er på Djursland. I forbindelse med omstruktureringen af hospitalet, til de nye regioner, er der i skrivende stund, så småt kommet gang i dette team. Der er ansat fire personer, de tre er vores medlemmer, der i første omgang har sin base på hospitalet. Det har ikke været muligt, endnu, at tilbyde dem lokaler i Lokalpsykiatri Nord.

  Funktionen er den samme, som på Djursland; akut, intensiv behandling i patientens eget hjem. Samtidig er der slået en nyoprettet stilling op, som ledende sygeplejerske, der skal indgå i lederteamet, sammen med overlægen og den kommunale leder. Så lidt sker der da.

  Virksomhedsoverdragelse
  Der har været mange tanker og ideer på tegnebordet om, hvordan lokalpsykiatrien, rent organisatorisk skal se ud. En af tankerne har været at slå de forskellige bogstøtter sammen i et samlet hele, og så lave mindre teams, geografisk opdelt. Dette kunne falde fint i tråd med overdragelsen af de amtslige bogstøtter til kommunen. Disse tanker og ideer er dog ikke helt enkle. Da alle bostøtterne overdrages på en gang og de fire lokalpsykiatrier ikke udvides, med f.eks. lokaler på samme tid, skaber det selvfølgelig nogle problemer. Det ligger dog fast, at den første dato, der var d. 1/7-02, rykkedes til d. 1/9-02, nu endnu engang er flyttet til d. 1/1-03. Vi i kommunen glæder os til at byde vores nye kollegaer velkomne. Hvornår det så blir..

  Realiseringsgrupper
  Der er endnu ikke nedsat realiseringsgrupper, men i forhold til udviklingen af lokalpsykiatrien, er der nedsat en foreløbig arbejdsgruppe, hvor Nordīs kommunale leder er udpeget til.

  Det er ikke helt nemt at give et fyldestgørende referat fra gruppernes arbejde og senere indstilling, så dette er blot en ultra kort orientering om, at der har været et stykke arbejde i gang og at der fortsat Aholdes kog i gryden.

  Der ligger som sagt referater og rapporten er på nettet. Hvis der alligevel er nogen der har spørgsmål, er jeg til at snakke med.


  Krummen
  af Mette Grandjean

  Feritid - Traditonernes tid
  Traditoner plejer at høre julen til. Sådan pr. definition. Men i min familie, høre den i høj grad også til vores ferier. Altså sommerferie.

  I mange år har vi holdt sommerferie, sammne med en anden familie, med børn -drenge- på alder med vores.Altid på camping. og altid (næsten) til Italien. Det er en fast tradition.Det har mange fordele, at være to familier. Børnene har hinanden, at lege med. Vi voksne kan hver især tage en tur afsted alene, eller på tværs af familierne og endelig kan den enkelte famile være sig selv. Som f.eks. ved morgenkaffen. Den indtages altid familievis. Det er en tradition. Det er også vældig praktisk. For jeg ville have drevet dem alle til vanvid dels med min morgen-surhed og dels med min morgen-efektivitet. Nu kan min egen familie så døjes i stilhed.

  Allerede imens vi er på ferie, begynder vi at snakke om, hvor næste års ferie skal gå til. Vi planlægger, overvejer muligheder, kigger på kort og i brochurer. Som regel en god uges tid henne i ferien. Det er en tradition.

  I december, begynder vi at holde eftermiddagsseancer, hvor brochurer, kort, internet og muligheder gennemgåes igen. Dem har vi mange af, disse eftermiddage. Når vi har flest af dem, er det fordi en i flokken, forsigtigt, foreslår et andet rejsemål end Italien. Det er en tradition at tage til Italien.Det skønne, dejlige og varme Italien. Det skal der ikke ændres ved. Vi har dog haft et par "smuttere" til både Frankrig og Spanien. Og vi har da også kombineret turen til Italien med at tage til Prag, Belgien, Holland m.m.

  Når vi så har besluttet os og bestilt ferien, kan vi få timer til at gå med at snakke, planlægge og glæde os.Det er næsten det halve af ferien -og det er en tradition. Vi har heftige konkurencer om, hvem der kan spare flest penge op og hvor tidlige vi er færdige til afrejse. Det høre med til traditionen.

  Når vi så skal afsted, er det en stålfast tradition, at vi til frokost skal have frikadeller og pastesalat, lavet af den anden familie og ve dem hvis det ikke er lavet. (Det er aldrig sket.) Første overnatning er i Insbruck, på et vandrehjem. Det samme fra år til år. Et meget mærkeligt sted, med sin helt egen atmosfære, og lidt usselt, men med den sødeste ejer, (vi kalder ham " Fatter Fedthår", for han ser ud som om, han ikke vasker hår fra år til år.), men han laver de lækreste wienersnitzler. Også det er en tradition. Overnatning hos "Fatter Fedthår", en tur igennem Insbruck, og wienersnitzel til aftensmad.

  På feriestedet konkurerer vi ud i stort set hvad som helst.På tværs af familierne og børn og voksne hver for sig. En herlig tradition. En ny af slagsen er kommet til, i kraft af at børnene er blevet store og kan klare sig selv, en dags tid. Vi voksne tager på vandreture.

  Mens jeg skriver disse linier, er der kun 48 timer til vi skal afsted. Pengene er sparet op, indkøbene er gjort, tøjet er strøget og klar til at komme i kufferterne.

  Traditionen tro, glæder jeg mig enormt.

  Opdateret d. 14.4.2011