foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter
Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7789 3281, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Social- og sundheds-
 assistentklubben

 

 
 
 
Vingefanget
Medlemsblad for Psykiatriklubben Århus
Januar 1997

Psykiatriklubben Århus, ønsker jer alle et godt nytår.

Som I kan se har Vingefanget fået et nyt udseende - Det er trykkeriet på Psykiatrisk Hospital, som har været os behjælpelige med dette.

Det nye udseende skulle gerne gøre bladet mere synligt for jer - Det er kommet os for øre at bladet ikke bliver set af alle, at nogen tror, det er et blad for vores klienter og at det derfor ligger ude på afdelingerne.

Med dette nye look samt navnelabels på bladet, håber vi bladet bliver lagt i jeres postrum eller sendt til jer, hvis I er fraværende fra jobbet pga. sygdom, orlov el. andet.

Vi har som redaktion ikke haft nogen målestok for om bladet er faldet i jeres smag. Dette blev der rådet bod på ved vores nyligt afholdte lokal-k-prsus i kognitiv terapi, hvor vi kun fik positive tilbagemeldinger og et ønske om at bladet må fortsætte.

Kurset kan du læse mere om inde i bladet.

Vores specielle overenskomstkrav ligger nu klar, og omtales inde i dette blad.

Mette Malene Grandjean

Jesper Dideriksen

Jesper Priskorn

G OD T N YTÅ R!!

ØNSKES DU AF

PSYKIATRIKLUBBEN.

Redaktionen har på side 2, fået sin egen side at boltre sig på.

Vi har af siden sidst haft afholdt et møde for vores Social og sundhedsassistenter i cafeen på psykiatrisk hospital - Jette Rask vil inde i bladet fortælle mere om dette møde.

Der har også været afholdt extra ordinær generalforsamling i FOA Århus social- og sundhedssektoren.

Dette skyldes, at Jens Folkersen har tiltrådt en stilling som forbundssekretær.

Der skulle derfor vælges en ny næstformand - Dette blev Kirsten Normann som er sygehjælper og tidligere formand for deres brancheklub.

Så den nye daglige ledelse er som følgende:

Formand Dorthe Thomassen

Næstformænd Anni Lise Jessen og Kirsten Normann

Nyt fra redaktionen:

Lommmebøgerne for 1997 er nu sendt ud til alle de medlemmer, som vi har. Der kan være fejl, som kan skyldes, at du ikke har meddelt at du har skiftet arbejdssted eller vi ikke har dig registreret - Så hvis du ikke har fået en lommebog, kom forbi kontoret.

Lommebøgerne er en noget bedre kvalitet i år, derfor skal omslaget efter FOA's mening holde i 3 år, kun indmaden skiftes ud.

Medlemsregistrering er stadig et problem, vi har nu fået en aftale med FOA Århus's kontingent afdeling, som overflytter det antal medlemmer fra Social og sundhedsassistenternes klub, som vi ved arbejder indenfor Psykiatriområdet - Vi vil derfor til stadighed have brug for at få registreret nye SOS-ass. indtil kontingent afdelingen er i stand til at skille områderne. Tillidsrepræsentanterne har derfor fået sig lidt ekstra arbejde - så vi håber i har forståelse overfor dette.

Vi har også brug for jeres cpr. nr. ( mindst de første 6 cifre, da alt efterhånden bliver registreret under den form ). Det bliver selvfølgeligt behandlet efter gældende lov.

Vi har i forbindelse med problemerne med kontigentopkrævningen løbende haft møder med Social og sundhedsassistenternes klub - De har fuld forståelse overfor vores problem og har været meget behjælpelige. Vi har planer om et samarbejde også efter dette problem er løst, det kunne være fællesaktiviteter af forskellig art. Der vil jo være en del assistenter som vil bevæge sig fra den ene klub til den anden alt efter ansættelsessted. Assistentklubben har også planer om at få samme kontingent som Psykiatriklubben.

Generalforsamling for Psykiatriklubben bliver den 26. Februar 1997. kl. 17.30 med spisning.

Sted: Den gamle festsal, Psykiatrisk Hospital

Lokalkursus Hornstrup var en succes - se billederne og historien.

I vores udtrækningkasse, blev der trukket lod om året julegave.

Vinderene blev:

 • Steen Udbjørg, afd. 29
 • Dorthe Johansen, afd. 90
 • Søren Risager, afd. 6

De indkomne forslag vil vi arbejde videre med.

Ideen med det åbne hus arrangement var, at du kunne komme og se vores lokaler og afhente næste års kalender.

Kalenderne som ikke blev afhentet er nu delt ud på din arbejdsplads, hvis du mod forventning ikke har modtaget en, vil du kunne afhente en på kontoret.

Nordisk træf, som i år foregår i Oslo vil foregå i dagene 8 - 11 Maj 1997.

Nærmere oplysninger kommer senere.

Social og sundhedsassistenternes medicin kompetence.

Driftsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde et forslag til undervisning- og træningsprogram i psykofarmakabehandling og anden gængs medicinbehandling. I øjeblikket mødes arbejdsgruppen løbende hver 14.dag og målet er bl.a. at fa et centralt undervisningsprogram for social-og sundhedsassistenter, der vil kunne bruges i det psykiatriske område.

Når arbejdsgruppen har fundet frem til et fælles mål for undervisningen vil i høre mere om arbejdet.

Jette Rask og Jørgen Nyegaard sidder med i gruppen som FOA's repræsentanter.

Psykiatriklubbens næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt på Katnnebjerg Centret den

22. Januar 1997 kl. 16.00,.

Vingefanget udkommer 4 gange årligt:

 • Januar
 • April
 • Juli
 • Oktober


Til toppen

OVERENSKOMSTEN 1997 - 1999 - MINDRE SNAK - MERE HANDLING!

Så er vi i fuld gang med overenskomsten, vi har i de faglige udvalg skulle udtage krav som er blevet forlagt vores arbejdsgiver, i de såkaldte papirløse drøftelser, hvor,man udveksler synspunkter.

Jeg skal her komme kort ind på de forslag som er blevet forlagt som vores gruppers forslag,

PLEJERNE:

 • tillæg på kr. 12.019 årligt til plejere ansat på lukkede modtager afdelinger, børne- og

ungdomspsykiatriske afdelinger samt på retspsykiatriske afdelinger.

- Tillæg for arbejde på sikringsafdelinger forhøjes til kr. 19.203 årligt

- Tillæg for arbejde på hospitalspsykiatriske afdelinger kr. 7.708 årligt

 • Skalatrinsforløb for hospitalsansatte 14 - 27

VÆRKSTEDSASS.:

- Værkstedsass. særlige tillæg ændres fra kr. 5.300 til kr. 9.200

- Værkstedslederes særlige tillæg ændres fra kr. 7.400 til kr. 9.200

 • Værkstedsass. Skalatrinsforløb 19 - 21 - 23 - 25 - 28

SOCIAL- OG SUNDHEDSASS.

- Lønstrinsforbedring 16 - 18, 20 - 24

- 1.ass. 20 - 26

 • Ansatte på psykiatriske sygehuse, bofællesskaber o. lign ligestilles med plejere og SL.

NEUROFYSIOLOGIASS.

 • Skalatrinsforbedring 17 - 25

SPECIELLE KRAV - FÆLLESOVERENSKOMSTEN

Skalatrinsindplacering for plejere og social- og sundhedsass. Ansat som støtte-, kontakt- og aktiveringsperson samt ansatte i bofællesskaber, skalatrinsforløb 21 - 25 plus et særlig tillæg på kr. 12.019 årligt + et eventuelt arbejdsbestemt tillæg på kr. 14.370

Ansatte ved bofællesskaber og socialpsykiatriske institutioner et særlig tillæg på kr. 12.019 årligt

I plejernes faglige udvalg har denne gang valgt at gå efter særlige tillæg da vi har mener at vi

ikke denne gang kan forvente de store skalatrinsforbedringer i forhold til hvad vi fik ved den

sidste overenskomst.

Vil du læse mere om de generelle overenskomst krav fra FOA vil jeg henvise til FOA-bladet's novembernummer.


Til toppen

Skizofrene på skolebænken

Psykiatrisk afdeling på Silkeborg Centralsygehus laver velbesøgte undervisningsforløb for skizof rene og deres pårørende

Danmarks amtsråd nr. 18, 19. november 1996

Af Susanne Christensen

I betragtning af at skizofrene anses for at have ringe sygdomserkendelse og for at være en specielt vanskelig patientgruppe at motivere, er det lykkedes over al forventning at få skizofrene i Silkeborg-området til at deltage i undervisning om deres egen sygdom.

Siden 1994 har psykiatrisk afdeling på Silkeborg Centralsygehus tilbudt skizofrene og deres pårørende undervisning kaldet psykoeducation - to timer ugentlig i syv uger.

Indtil videre har 20-25 skizofrene og nogenlunde lige så mange pårørende deltaget i patientundervisningen, og kun ganske få er sprunget fra undervisningen undervejs - ca. 1 0-1 5 pct. Det er meget færre end forventet, fortæller en af underviserne, psykolog Søren Braskov fra psykiatrisk afdeling på Silkeborg Centralsygehus.

Søren Braskov og hans kollega, psykolog Mette Hansen, der sammen har tilrettelagt patientundervisningen, startede i 1994 med at sende et brev ud til hver enkelt diagnosticerede skizofren i sygehusets optageområde, ca. 100 skizofrene, og til deres pårørende.

l de fleste tilfælde har brevet og opslag i mødesteder og dagcentre m.v. dog ikke være tilstrækkeligt til at få de syge til at melde sig til undervisningen. Ofte kræver det, at det behandlende personale motiverer dem, og mange skizofrene har skullet have flere tilløb, før de besluttede sig.

De pårørende har derimod været lette at motivere og har været meget glade for tilbuddet. Dog har der hos nogle pårørende været en del uro over det tilsendte brev, da ikke alle pårørende har været bekendt med den præcise diagnose.

Hjælp til selvhjælp

De skizofrene og pårørende undervises på særskilte hold. Undervisningen af de skizofrene foregår på små hold med otte-ti deltagere og to undervisere. Formålet er at hjælpe den enkelte til at leve bedre med sin sygdom. De bliver bl.a. undervist i de forskellige typer skizofreni, årsager til sygdommen, advarselssignaler, medicin og bivirkninger, lov og ret og om den skizofrene i lokalsamfundet.

" Skizofrene er en meget specielt gruppe at undervise, og det er nok de sværeste, jeg nogensinde har undervist. Man får ufattelig lidt respons fra dem især i starten af forløbet. Der foregår nogle gange alt muligt inde i hovedet på dem", fortæller Søren Braskov.

I princippet er undervisningen for alle skizofrene, men det kan dog være svært at undervise mennesker, der er i en aktiv psykotisk fase. Deltagerne skal helst ikke være voldsomt præget af f.eks. stemmer. Men vi har de absolut svære kroniske, der har været skizofrene i masser af år, og vi har også de helt nydiagnosticerede" fortæller Søren Braskov.

Det har krævet speciel omtanke at tilrettelægge undervisning for de skizofrene. De enkelte undervisningsdage er nøje forberedt, og der er for hver gang en indholdsmæssig overskrift, som den enkelte deltager er bekendt med. Tiden er overskuelig for deltagerne - en time pr. gang - og det er den samme rytme, der gentages fra gang til gang med hensyn til rum og plads, oplæg fra underviseren, rygepause efter en halv time, fortsat undervisning, afslutning af time med opsummering af dagens indhold, kort introduktion til næste gang m.m.

Underviserne har valgt at placere deltagerne på fritstående stole i en åben halvcirkel, så alle har front mod underviserne og samtidig ikke har nogen siddende bag sig.

Deltagerne får hver gang udleveret deres personlige mappe, der efterhånden bliver fyldt med udleveret materiale, og ved forløbets afslutning får de deres egen mappe med hjem. Alle får desuden et kursusbevis efter endt forløb, med mindre de har været fraværende mere end 20 pct. af tiden.

"Vi har oplevet en positiv respons fra de skizofrene henne i forløbet. De viser stor interesse og imødekommenhed, og det er usædvanligt for denne gruppe", fortæller Søren Braskov,

Noget af det mest positive ved undervisningsforløbet er, at de skizofrene pludselig snakker med andre skizofrene. Det har en fantastisk god effekt, at de oplever, de ikke er de eneste, der har det »sådan«.

Underviserne håber, at de skizofrene bl.a. lærer at være mere opmærksomme på advarselstegnene på en kommende psykose, og at de lærer at fortælle behandlerne mere åbent, hvordan de har det, i stedet for at gå i enrum, når de har det dårligt.

Om patientundervisningen på lidt længere sigt vil føre til færre indlæggelser, er det endnu for tidligt at sige, men det håber vi da, siger Søren Braskov.

Pårørende lærer om stemmer

Også de pårørende undervises på små hold, men deres undervisning er lagt an på en helt anden måde, og d er er knap så mange specielle hensyn at tage. De pårørende har meget brug for at tale med andre ligestillede og opleve, at de ikke er alene. Der skal være tid til at udveksle erfaringer og diskutere.

Pårørende er meget optaget af, hvordan de skal reagere i forskellige situationer. Hvad de f.eks. skal gøre, når den skizofrene hører stemmer. På kurset lærer de bl.a., at de ikke skal gå med i den skizofrenes psykotiske verden og bekræfte ham eller hende i, at verden ser ud på den måde.

Der bliver også taget fat på begrebet skyld. Mange har oplevet at være medvirkende til tvangsindlæggelser og har en stor skyldfølelse. Den forsøger man at bearbejde på kurset.

Derudover får de pårørende en hel del faktuelt viden om skizofreni og om medicin og bivirkninger.

Sideløbende med undervisningen af skizofrene og pårørende undervises også det personale, der har kontakt med de skizofrene. En til to gange om året holder Søren Braskov og Mette Hansen foredrag for behandlere i kommuner og amter.


Til toppen

700 nye botilbud til sindslidende

De svært stillede grupper af sindslidende, herunder gruppen af unge skizofrene, får ca. 700 nye botilbud. Det har socialminister Karen Jespersen givet tilsagn om støtte til. Det vil koste staten godt 300 mio. kr. at etablere og drive de ca. 700 nye botilbud, og de finansieres af den såkaldte Botilbudspulje.

Der har været en overvældende søgning på puljen, idet der ved ansøgningsfristens udløb var indkommet ikke mindre end 1 72 ansøgninger, der samlet lød på mere end det dobbelte af det beløb, der faktisk var til rådighed i puljen. l alt har 80 botilbudsprojekter fordelt over hele landet kunnet opnå støtte, heraf 47 kommunale, 29 amtslige og fire private. De ca. 700 nye botilbud forventes at blive etableret ud over det allerede aftalte om fremrykningsindsatsen for sindslidende.

Oveni de uddelte puljemidler kommer der en amtslig og kommunal medfinansiering, og en samlede samfundsmæssige investering i botilbud for sindslidende vil forøges med ca. 720 mio. kr. for bevillingsperioden 1996-99.


Til toppen

LANDSMØDE 97 FOR MEDARBEJDERE
I DET PSYKIATRISKE OMRÅDE

Program for landsmødet er nu fastlagt, og der er indgået aftale med - næsten - alle oplægsholdere. Landsmødet bliver afviklet på Middelfart Feriecenter den 9. og 10. april 1997. Program med tilmeldingsblanket m.v. vil blive særskilt udsendt, men vi kan lige så godt "løfte sløret", og proklamere, at det bliver skide godt.

Emnerne vil blive:

SOCIALPSYK1ATRIEN ÅR 2005
Åbningstale ved politiker

NY VIDEN OM PSYKIATRISKE LIDELSER
v/overlæge Povl Munk-Jørgensen, Psykiatrisk Demografi i Århus

FREMTIDENS OMSORGSPROFIL ÅR 2005
v/chefsygeplejerske Agnete Iversen, Århus Amt

SAMVÆR MELLEM MENNESKER
v/skuespiller Finn Hesselager

ETIK OG MENNESKESYN I RELATION TIL OMSORGSROLLEN
v/Tommy Johnsen, Uddannelseskonsulent

UDDANNELSESMULIGHEDER I DET PSYKIATRISKE OMRÅDE
v/Jens Folkersen og Lene B. Hansen, Social- og sundhedssektoren FOA


Til toppen

LOKALKURSUS i HORNSTRUP

31. oktober samt 12. & 13.november

Så har vi afholdt efterårets lokalkursus. Emnet i år var: Kognitiv Terapi. Underviser var psykolog Nicole Rosenberg. Vi startede med en eftermiddag i "Den gamlefestsal", hvor vi blev introduceret for emnet med efterfølgende hjemmeopgaver. Disse bestod bl.a. i at finde et hverdagsproblem og skemaføre det, samt lave et ugeskema over en daglig aktivitet. Desuden havde vi fra kursusudvalget besluttet, at kursisterne selv skulle stå for aftenunderholdningen på selve internat-kurset, så der var også en lille opgave!

Tirsdag d. 12/11-96, kl. 8.00, drog vi så 30 forventningsfulde kursister i fælles bus til Hornstrup Centeret. Velankomne fik vi dagens chok: Nicole Rosenberg havde været ude for et uheld med bilen og man vidste ikke hvornår hun dukkede op!! Heldigvis var det ikke så slemt: Nicole's vinduesvisker var gået i stykker og hun måtte have Falck til, at lave den, da det var silende regnvejr. Med lidt forsinkelse kom vi i gang ved ti-tiden. Vi fik en del papirmateriale udleveret, som Nicole så gennemgik med overhead. Det var meget spændende!! Nicole var inspirerende at lytte til, på et let forståeligt sprog og på trods af formen med meget envejs-undervisning, sad vi alle og slugte til os. Hjemmeopgaverne fra eftermiddagen, blev gennemgået og det var gladeligt, at opleve, at så mange havde taget dem alvorligt og fået dem lavet. Undervisningen sluttede ved 16.00 og derefter overtog Jesper Priskorn med nyt fra klubben, bl.a. blev kontingent-problematikken diskuteret, der blev talt om efterudd./opskoling, samt om "Vingefanget".

Gruppernes forskellige indslag ved aftenunderholdningen, tog kegler; der var en hjemmelavet sang, et par konkurrencer, limbodans og en højtlæsningshistorie.

Dejligt og velforberedt med præmier og alting!!

Næste dag bar en anelse præg af sene sengetider, men folk var fortsat meget engageret. Det meste af formiddagen gik med forskellige gruppearbejde, hvor gårsdagens teori og de udleverede skemaer kom i brug. Eftermiddagen gik med opsamling, samt vores egne erfaringer fra praksis, hvordan vi gør tingede og hvordan vi kan gøre det anderledes med den viden vi har fået nu. Stor ros til Nicole for godt kursus.

Alt i alt var det en succes, hvilket både evalueringsskemaerne og de efterfølgende mundtlige tilkendegivelser tydede på. Tak for det! I øvrigt var der et ønske fra kursisterne, om at få en opsamlingsdag, halv eller hel. Vi er i kursusudvalget ved at undersøge mulighederne for dette.

For første gang havde vi bedt om en kursusafgift på 500,00 kr. og det har været godt at opleve, at de forskellige afdelingsledelser har taget pænt imod dette nye tiltag. Emnerne de seneste år har jo da også været af en psykiatri-fag-relevant karakter.

Endnu et nyt tiltag har været, at inviterer medlemmer fra Randers og Silkeborg afdelinger med, til den fulde kursuspris og i begrænset antal. I år var der en enkelt med fra Silkeborg. At der ikke var flere skyldes formentlig en kommunikationsbrist, fra os til dem. Vi håber på bedre tilslutning næste gang.

Kursusansvarlig,

Mette Grandjean.


Til toppen

Assistenter til møde i "kaffeklubben"

Om eftermiddagen den 29. Oktober holdt vi det første møde specielt for klubbens social- og sundhedsassistenter.

Det blev en meget hyggelig eftermiddag, hvor sos.-ass. fra såvel hospitalet som de sociale institutioner var mødt frem.

Der var lagt op til at vi kunne snakke om alt, hvad der nu rører sig i faggruppen - og det gjorde vi så! Debatten viste også, at der er behov for en sådan fælles samling af sos.-ass. gruppen i psykiatrien.

Som det kunne forventes, var der særlig interesse for, at diskuttere vores stilling omkring kompetence i forhold til medicinering. Der arbejdes jo fortsat på en afklaring.

Der taltes også om ønskelige muligheder for jobrotationer, efteruddannelse, vejlederkursus, lokal-kursus m.m.

Desuden var vi enige om, at sos.-ass. kan medvirke til, at det bliver mere spændende at være medlem af Psykiatriklubben. Blandt andet var der forslag om at starte en teatergruppe(flere gode forslag modtages med åbne arme i klubben).

Ved mødets afslutning gav deltagerne udtryk for ønske om flere lignende arrangementer.

Så derfor vil jeg opfordre alle sos. ass. til at møde op næste gang vi holder et "kaffe-klubmøde" eller, hvad vi nu finder på at kalde det.

Har du en idé til, hvilke aktiviteter vi skal samles om, eller et godt emne til et kommende møde, er du mere end velkommen til at give det videre til klubben. Vi V'41 så forsøge om vi kan opfylde dine ønsker.

Jette Rask
Sos.-ass.

Kvartalet vise ord.

Når de lavtlønnede

nedlægger arbejdet, blir der

altid foretaget indgreb med

den begrundelse, at

strejken rammer livsvigtige

områder.

Hvorfor er de, der arbejder

med livsvigtige områder

lavtlønnede ?

Carl Scharnberg.


Til toppen

Nostalgien på de næste sider

Som annonceret i sidste nummer af Vingefanget fortsætter vi med at bringe artikler, historier eller andet, som vi kan hitte i de gamle gemmer.

Denne gang har vi fundet "et sandt mesterværk" fra 1918 - Patienternes beskæftigelse af en vis J. Paulsen fra Viborg. Desværre ved vi ikke mere om, hvem denne person er, så hvis nogle skulle vide lidt om ham, hører vi gerne.

Det medgives, at den gamle tekst ikke er specielt læsevenlig, men vi har alligevel valgt at bringe den i fuld original-kopi, for også på den måde at viderebringe "historiens vingesus".

Men her på siden er det kun bladhovedet der er det originale, da teksten er skannet ind. Dog er det fortsat den gamle stavemåde der bruges.

blad.jpg

Patienternes Beskæftigelse.

Det er en Kendsgærning, at Patienternes Beskæftigelse spiller en stor Rolle, og der bliver talt meget om hvorledes og paa hvad Maade, man skal beskæftige dem. Hele Sagen tror jeg ikke vil være saa vanskelig, naar blot vi havde et fast Arbejdssystem paa vore Sindssygehospitaler,

Som Regel inddeler man Arbejdet i 4 Hoved-Former, nemlig: Husgærning, Sløjd, Husflid og Landbrug, men noget fast og bestemt Arbejdssystem har man ikke, nogle kommer straks til Husgærning og bliver der - andre kommer straks til Landbrug o. s. v.

Ser man paa Patienternes Arbejde paa Aandssvageanstalterne, saa bliver man forbavset over, hvad de kan præstere, og taler man med de Mænd, der leder Arbejdet, mærker man en udpræget og begejstret Interesse for deres Gærning; men efter deres Oplysninger findes der ogsaa et udmærket Arbejdssystem. De Mænd arbejder unger bedre Vilkaar end Lederne paa Sindssygehospitalerne, men til Gengæld afhænger ogsaa Arbejdets Resultater af disse Mænds Dygtighed.

Vi skælner som sagt mellem 4 Hoved-Former: Husgærning, Sløjd, Husflid og Landbrug, og jeg mener, at Arbejdet skal ledes i denne Rækkefølge. Som Grund skal jeg anføre: Naar Patienterne maa begynde at komme op, skal Sygeplejersken beskæftige dem paa Afdelingen ved Husgærning, der er mange Ting de kan være behjælpelig med; kan Patienterne ikke selv, maa de hjælpes i Gang, her ligger en stor Opgave for Plejepersonalet. Vi maa huske paa, at Patienternes Beskæftigelse er en Behandling - en Kur - som hører med til Sindssyge-Pleje, og Ansvaret herfor hviler paa Plejepersonalet. Her kan Lægerne ikke tage Affære, de kommer kun et Par Gange om Dagen paa Afdelingerne, hvorimod Plejepersonalet stadig er i Berøring med Patienterne. Der skal i mange Tilfælde stor Taalmodighed og Udholdenhed til, men det er et Arbejde, der skal gøres, og et Arbejde man i Tidens Løb kan faa stor Glæde af. Kommer Patienterne ikke til at beskæftige sig straks, kan man være sikker paa, naar Patienterne bliver flyttet ned paa de større Afdelinger - hvor de gamle og sløve Patienter opholder sig- at de meget hurtig falder hen i Sløvhed og Urenlighed.

Naar Patienterne maa beskæftiges uden for den Afdeling, de opholder sig paa, skal de paa Sløjd-Værkstedet. Sløjd kan faa stor Betydning for Patienternes Helbredelse, men det skal.gennemføres og skal særlig være blandt de friske Sygdoms-Tilfælde. Sløjd er nemlig et Arbejdssystem, hvori Grundlaget, det fælles for al praktisk Virksomhed, er nedfældet. Sløjd skal være skolemæssig tilpasset og maa drives som Klasseundervisning; jeg mener dermed, at Værkstedslederen maa undervise alle Patienterne paa en Gang og ikke en eller nogle enkelte ad Gangen, thi Støjden skal have, det opdragende Formaal for Øje, modsat andet Haandarbejde, der som regel har det Økonomiske Formaal, men som til Gengæld ikke tager Hensyn til de udviklende Værdier; der maa lægges Vægt paa Savning, Høvling, Takttarbejde og særlig Arbejdsstilling. Værkstedslederen maa stadig huske paa, at jo flottere Taktarbejde og Arbejdsstilling er, jo større bliver de udviklende Værdier.

Et Spørgsmaal vil det være, om det ikke vilde have sin Betydning at knytte Hr. Sløjdinspektør Mikkelsens "Kurgang og Kurøvelser"- til disse Sløjd-Timer. Disse Øvelser bestaar i en Række langsomme og, fulde Bevægelser, der tilsigter at sætte hele Organismen i harmonisk Virksomhed.

Husflidsarbejde er noget helt andet end Sløjd, og, jeg tvivler ikke paa, at de fleste Patienter meget hellere vil arbejde ved Husflid; her kan man ikke drive Klasseundervisning, her maa man undervise hver enkelt Patient, man arbejder her med det økonomiske Formaal for Øje, det skolemæssige og opdragende Formaal kan ikke gennemføres ved Husflid. Der arbejdes efter Modeller, hver enkelt Patient faar en Model udleveret, og derefter arbejder han, naturligvis maa Værkstedslederen sige Besked, rette og hjælpe Patienterne. Ved Husflid kan man beskæftige en masse Patienter, naar Arbejdssystemet er sat i den rette Gænge: Bogbinderi, Børstenbinderi, Snedkeri, Drejearbejde, Maattefletning og Staaltraadsnæt. Kurvefletning er et meget morsomt, interessant og billigt Husflidsarbejde, særlig da de fleste Hospitaler selv kan avle de Pil, der skal bruges. Det er et Arbejde, der absolut vil interessere Patienterne. Vævning kan ogsaa faa stor Betydning, Haandklæder, Viskestykker, Duge, Lagner og Gulvklude kan udmærket laves af Patienterne. Skræderi maatte ogsaa kunne drives i langt større Maalestok end nu. Skomageri ligeledes, ikke alene alt det brugte Fodtøj kan forsaales og repareres paa Husflidsværkstedet, men ogsaa det nye Fodtøj kan laves til betydelig billigere Pris, end det Hospitalerne maa give for det. Som man vil se, behøver man ikke mere at spørge om paa hvad Maade, man skal beskæftige Patienterne. Arbejdsfeltet har man, men vi mangler Arbejdssystemet. Der er vel ingen, der vil nægte, at det vil være haabløst for en Værkstedsleder kun at faa de Patienter, der er for sløve til at arbejde ved Landbruget eller Husgærning, og de Mennesker, der kan anbefale den Slags Patienter til et Værkstedsarbejde, maa have meget ringe Forstaaelse af deres Gærning, eller ogsaa maa de være saa magelig anlagt, at de ikke selv gider hjælpe Patienten i Gang ved Husgærning, men vælte Arbejdet over paa Værkstedslederen.

Naar Patienterne er trænet op til at bruge deres Hjærne til det Arbejde, de skal udføre, mener jeg Tiden er kommen at de skal til Landbruget. Der kan spørges hvorfor ikke til Landbruget først . Sagen er, at de fleste Patienter, der kommer paa Sindssygehospitalerne, er gærne optaget af visse bestemte Tanker eller Ideer, og det er disse Tanker og Ideer, der maa bekæmpes og modarbejdes, og det gør man paa den Maade, at man først og fremmest skaffer Patienten Ro, og derefter prøver man lidt efter lidt at beskæftige ham, man prøver paa at drage Patientens Tanker bort fra det syge Punkt; og der er vel ingen, der vil benægte, at Patienten udmærket kan gaa og pleje deres Tanker og Ideer ved Landbrugsarbejde; hvor ofte ser man ikke en Patient trille af Sted med en Trillebør, og samtidig føre en livlig Samtale med sig selv, de udfører deres Arbejde mekanisk, deres Tanker er langt, langt borte fra Arbejdspladsen. Anderledes ved Sløjd og Husflidsarbejde; slaar man en Streg paa et Stykke Træ og beder Patienten om at save Træet igennem efter Stregen, saa maa han have hele sin Opmærksomhed henvendt paa Arbejdet, ellers faar han ikke Træet savet igennem efter Stregen, og saaledes er det Tilfældet med alt Husflidsarbejde, man kan ikke arbejde mekanisk, man maa bruge Tankerne, standser man Tankeomløbet, saa standser Arbejdet, og det er det der sker, naar Patienterne bliver optaget af deres Tanker og Ideer, men da maa Værkstedslederen være ved Siden af dem og hjælpe dem i Gang igen, og de vil da paa denne Maade trænes op til at bruge deres Hjærne - deres forkerte Tanker og Ideer vil om ikke helt forsvinde saa dog bekæmpes -, man opnaar derved, at hele Arbejdssystemet bliver en Kur, der sikkert vil have en meget gavnlig Indflydelse paa de Syges Nerver.

Der hviler et stort Ansvar paa Værkstedslederen; af ham afhænger Resultaterne, det vilde derfor være meget naturligt, om Overplejeren tog Del i dette Arbejde, han har i hvert Fald paa de fleste Hospitaler Lejlighed til at lære de nye Patienter at kende, har han ikke det, ja, saa er der ingen, der kan bebrejde ham, om han smider Interessen over Bord og lader Skuden sejle. Han følger Lægerne paa Stuegang og faar derigennem Kendskab til de forskellige Patienters Tanker, Ideer og Interesser; men det samme gælder for Overplejeren som for Værkstedslederen, man skal ikke alene have sine Kundskaber i Teori, men først og fremmest i Praktisk, man maa huske paa, at under Begrebet Husflid findes næsten al Slags Haandværk, og det lærer man ikke ved at gennemgaa et eller to Kursus, det er et Arbejde, man i Aarenes Løb maa dygtiggøre sig til.

Det er ikke min Mening, at Patienterne hele deres Liv skal arbejde paa Sløjd- og Husflidsværkstedet, man skal kun herigennem prøve paa at opdrage og udvikle de Syges Hjærne. Landbruget er og vil altid blive det Arbejde, man maa standse ved, her har man et virkeligt legemligt Arbejde i fri og frisk Luft, som absolut vil virke heldigt paa de Sindssyge, men her gælder det ogsaa om at have Kontrol med og System i Arbejdet.

Sindssygehospitalet i Viborg, Januar 1918.

J. Paulsen.


Til toppen

Afdeling 5, Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 7. Januar 1918 Kl. 8 1/2 Aften. Der blev ikke drøftet noget af særlig Interesse.

Ordinær Generalforsamling vedtoges det at afholde den 21. Januar med følgende

Dagsorden:

 1. Forhandlingsbogen.
 2. Regnskabet.
 3. Beretning Ira Hovedbestyrelsesmødet.
 4. Mulig Valg af Festkomité.
 5. Indkomne Forslag.
 6. Eventuelt.

Ordinær Generalforsamling afholdtes Mandag den 21. Januar 1918. Mødt var 26 Medlemmer.

Formanden bød velkommen og bad om Forslag til en Dirigent. Johannes Andersen blev foreslaaet og valgt. Denne oplæste Dagsordenen og gav Ordet til Sekretæren, der oplæste Forhandlingsbogen. L. P. Jensen syntes ikke, at han hørte noget i Forhandlingsbogen angaaende en halv Fridag før og en hel Fridag efter at have løst af som Nattevagt, dette maatte være en forglemmelse fra den gamle Sekretærs ide. Det blev paa den ordinære Generalforsamling vedtaget, at der paa ny skulde søges derom hos Overlægen. Efter denne Omforandring godkendtes Forhandlingsbogen. Derefter fremlagde Kasseren Regnskabet, dette godkendtes enstemmigt. Dernæst aflagde H. Johansen Beretning fra Hovedbestyrelsesmødet den 18. januar 1918. Blandt andet meddelte han, at der var Tanker fremme om en Kontingentforhøjelse, da det nuværende Kontingent var for lavt, og der var for lidt Penge i Kassen at arbejde med. L. P. Jensen kritiserede, at der inden for Hovedbestyrelsen var bleven trukket Lod om, hvem af Hovedbestyrelsesmedlemmerne der skulde afgaa nu til Foraaret; han motiverede det med, at de lokale Foreninger jo selv valgte deres Hovedbestyrelsesmedlemrner, og de var jo valgte paa to Aar ad Gangen, saa kunde Hovedbestyrelsen ikke saa godt gaa, hen og vælge dem paa et Aar mere. H. Johansen vilde give P. Jensen Ret, Johansen selv havde trukket fri, saaledes at han gaar ud af Hovedbestyrelsen til Foraaret, men der vilde maaske nok blive rettet Kritik fra de Afdelinger, hvor Hovedbestyrelsesmedlemmet ikke havde trukket sig fri. Næste Punkt: Mulig Omvalg af Festkomité. Frk. M . Jensen foreslog at lade den helt udgaa, da det ikke var Tider at holde Fest i, herom diskuteredes en Del, men til Slut enedes man om at lade den bestaa. Foreslaaet og valgt blev følgende: Johannes Andersen, Gustav Petersen, Helmuth Jensen, Frk. Christensen, Frk. A. Jensen og Frk. K. Mortensen. Da der ingen Forslag var indkommen, bortfaldt næste Punkt,

Eventuelt. Formanden meddelte, at der paa Generalforsamlingen?


Til toppen

Endnu lang vej til målet:

Enestuer for alle

Men i mange amter er man i fuld gang med at forbedre de fysiske rammer for sindslidende

Danmarks amtsråd nr. 14, 18. september 1996

Af Inger Abildgaard

Over halvdelen af amterne er i f uld gang med at forbedre de fysiske rammer for de psykiatriske patienter på sygehusene. Men der er stadig lang vej igen, før enestuer til alle, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, er en realitet. Typisk vil en sindslidende i dag blive indlagt på tosengsstue. Men fire-sengsstuer forekommer også. Det viser et rundspørge, som Danmarks Amtsråd har foretaget.

"Standarden blev i den grad hævet, da amterne overtog psykiatrien i 1976. Men sammenlignet med somatikken er det ingen særlig munter historie for psykiatrien. Man har i høj grad prioriteret somatikken. Men man var tvunget til det, for befolkningen krævede det. Det store problem i dag er at bringe rammerne op til 1996-standard. De behandlingsopfattelser, der er i dag, kan ikke føres ud i livet i de nuværende rammer", siger chefkonsulent Lars Muusmann, Lisberg Management. Han har netop været med til at lave en gennemgribende analyse af psykiatrien i Københavns Amt, og har i øvrigt interesseret sig for området i mange år, bl.a. som sygehusdirektør i Vejle Amt.

Samlet har amterne mellem 92 og 95 brugt over 300 mio. til nybyggeri og renovering inden for distrikts- og sygehuspsykiatri. Stigningen i disse år har været på 109 pct.! Det viser en undersøgelse, som Amtsrådsforeningen har foretaget. Men regnskaberne i mange amter er delt sådan op, at man ikke kan se, hvor de især har valgt at investere. I distriktspsykiatrien eller på sygehusene.

Der er også et stort behov for institutioner uden for sygehusregi. På mange psykiatriske afdelinger ligger sindslidende, som er færdigbehandlede, men som ikke kan komme videre, fordi man ikke har nogen steder at sende dem hen.

"På det område har både primærkommunerne og amterne været for sløve", mener Flemming Nielsen, chef for Sygehusforvaltningen i Roskilde Amt.

Men selv om viljen er til stede, forsinkes projekterne i nogle tilfælde af problemer med at skaffe grunde og lokaler.

Roskilde Amt har selv mellem i 5 og 20 færdigbehandlede, bl.a. unge og ældre skizofrene. Man planlægger at bygge et psykiatrisk plejehjem i Lejre, men det har været et år undervejs, fordi der kom indsigelser mod lokalplanen.

I Københavns Amt er man i gang med at etablere tre mindre bo-institutioner med 16 pladser i hver til yngre sindslidende. Men det er vanskeligt at finde egnede steder, fordi man vil etablere institutionerne i byområder.

I det følgende gives en kort oversigt over amternes byggeplaner og status for en-sengs og fler-sengstuer ved sygehusene. En komplet gennemgang har det ikke været muligt at lave. Det skal understreges, at oversigten kun omfatter voksenpsykiatrien.

Københavns Amt

Ved Gentofte Sygehus bruges i 96 og 97 11,5 mio. på at bygge et nyt lukket, sikret afsnit med 12 pladser. Desuden er det planen at bygge en ny psykiatrisk afdeling ved Amager Hospital. I takt hermed flyttes patienter ud fra Kommunehospitalet og den psykiatriske afdeling i Glostrup (Nordvang).

Konsulentfirmaet Lisberg Management har gennemgået hele psykiatrien i Københavns Amt. Skal rapportens forslag føres ud i livet bliver der i 1997 og 98 tale om investeringer på 27 mio. Først og fremmest til forbedringer af den psykiatriske afdeling i Glostrup.

Amtet råder over 478 voksenpladser, exclusive neurosehospitalet Stolpegården. 152 er ensengsstuer.

Belægningsprocent: ca. 100.

Frederiksborg Amt

Siden 1994 er der brugt ca. 10 mio. til at forbedre de fysiske rammer. Størsteparten af pengene er brugt til psykiatrisk skadestue og en ny lukket afdeling med 10 pladser. Alle patienterne her har eneværelse med eget bad og toilet. De indlagte på den åbne afdeling (160 pladser) bor på en blanding af en-sengs og to-sengsstuer.

Vestsjællands Amt

Den lukkede afdeling på Amtshospitalet i Nykøbing Sj. er blevet renoveret de senere år. Der er yderligere afsat 2,7 mio. i 1996 til samme formål.

Amtet råder over 298 døgnpladser.

Belægningsprocent pr. 23. 8.: 82,5 (åbne) af 95 (lukkede)

Storstrøms Amt

Ud over løbende vedligeholdelse er der ikke afsat midler på anlægsbudgettet de næste 8-10 år. Heller ikke mellem 92 og 95 har der været afsat penge.

Belægningsprocent: Mellem 90 og 100.

Bornholms Amt

Amtet har netop ombygget den lukkede afdeling, så man råder over seks pladser. Alle har enestue. På den åbne afdeling er der 17 pladser. De fleste bor på eneværelser, resten på tosengsstuer.

Belægningsprocent: 85 i første halvdel af 96, men året har været atypisk på grund af ombygningen. I 95 var den på 79.

Roskilde Amt

Siden 1989 har man brugt 97 mio. på at modernisere de psykiatriske afdelinger Fjorden og ved det gamle Køge Sygehus. I 1997 er der afsat 8,8 mio. til ombygning af det sidste hus på Fjorden. Dermed vil alle på Fjorden være indlagt på små enheder med syv senge og på eneværelser.

Belægningsprocenter: I snit de sidste par år: 95.

Fyns Amt

Den psykiatriske afdeling ved Svendborg sygehus er netop blevet moderniseret for godt 70

mio. Mellem 1995 og 98 er der afsat 90 mio. til at bygge nyt psykiatrisk sygehus i Middelfart. I Svendborg har de, der måtte ønske det, mulighed for at få enestue. I Odense er der kun tosengsstuer. Man råder over 180 pladser på åbne afdelinger og 81 på lukkede.

Belægningsprocenter: 89,6 (åbne) og 91,1 (lukkede)

Sønderjyllands Amt

Der er ikke afsat penge på anlægsbudgettet i år. Men siden 1976 har man investeret ca. 175 mio., først og fremmest på sygehusafdelingerne. Det psykiatriske hospital i Augustenborg er blevet renoveret og i 91-92 blev en ny afdeling ved Haderslev Sygehus taget i brug.

Typisk er der to-sengsstuer på afdelingerne samt enkelte tresengsstuer på langtidsafdelingerne.

Ribe Amt

Der er sket en gennemgribende renovering af bygningerne siden statshospitalerne overgik til amterne..

Den lukkede afdeling for langtidsindlagte patienter i Egebæk-Hviding (under Ribe Sygehus) er ved at blive ombygget. Amtet råder over 153 pladser, heraf er de 33 enestuer. Når ombygningen er færdig bliver der yderligere otte enestuer.

Belægningsprocenter: Maj 1996: 97

Århus Amt

På anlægsplanen 1997-2002 er det vedtaget at bruge 139 mio. til renovering af Psykiatrisk Hospital i Risskov.

For nærværende har Risskov 116 en-sengsstuer og 103 tosengsstuer.

I Randers har man 30 ensengsstuer og ti to-sengsstuer. I Silkeborg 16 en-sengsstuer og ni to-sengsstuer.

Belægningsprocenter: Risskov: 96,2. Randers og Silkeborg 94,1

Vejle Amt

For 1996 er der bevilget godt 1,5 mio. til renovering af psykiatrisk afdeling på Horsens Sygehus. Med forventet start i 1997 er der afsat godt 21 mio. til renovering af en psykiatriske afdeling på Vejle Sygehus.

Vejle Sygehus: Fire en-sengsstuer, ti to-sengsstuer og fire fire-sengsstuer. Desuden tre observationspladser på enestuer. Efter renoveringen får man 28 en-sengsstuer og otte to-sengsstuer.

Kolding: 27 en-sengsstuer, fire to-sengsstuer og fire firesengsstuer. Desuden har man på det døgnåbne afsnit fire pladser placeret på to-sengsstuer,

Horsens er identisk. Men efter renoveringen får man her seksten en-sengsstuer og tolv tosengsstuer.

Belægningsprocenter: Vejle: 77,5 pct. Horsens: Lukket afsnit: 90 pct. Åbne afsnit: 80 pct.

Kolding: ca. 70 for de lukkede og åbne afsnit.

Viborg Amt

Her er man i gang med at flytte patienterne fra de åbne afdelinger ud i såkaldte døgnhuse i distrikterne. l 1995 blev der brugt 8,5 mio. til døgnhus i Viborg, og i 96-97 skal der bruges 5,2 mio. til døgnhus i Kjellerup. I 1997 er der afsat 6,5 mio. til renovering, først og fremmest af den retspsykiatriske afdeling i Viborg (Søndersøparken).

På henholdsvis åbne og lukkede voksenpsykiatriske afdelinger råder man over 122 enestuer og 18 pladser fordelt på to-sengsstuer. Døgnhusene er medregnet.

Belægningsprocenter: 1. halvår 96: 102 på Søndersøparken i Viborg. Tallet dækker over udsving mellem 89 og 114. Døgnhusene: ca. 100.

Ringkjøbing Amt

For 95, 96 og 97 er der afsat 7,2 mio. De fleste er brugt til nybygning og renovering.

Først og fremmest har afdelingen i Holstebro fået en taghave og der er desuden sket andre forbedringer.

Man råder over 91 pladser på åbne og lukkede afdelinger. i Holstebro er der en blanding af en-sengs- og to-sengsstuer. Den psykiatriske afdeling ved Herning Centralsygehus skal renoveres for 40 mio. Planen er ikke politisk vedtaget endnu.

Belægningsprocenter: 1. halvår 96: Herning 92. Holstebro 98,5.

Nordjyllands Amt

De tre lukkede modtageafdelinger er renoveret inden for de seneste fire år. Et teknikerfirma er ved at gennemgå Aalborg Sygehus og Brønderslev Sygehus med henblik på en renovering. Brønderslev er nedslidt, Aalborg er bygningsmæssigt i rimelig stand, men placeringen af psykiatri på 7. og 8. etage er ikke hensigtsmæssig. Gennemgangen skal munde ud i et forslag til langtidsinvesteringen på psykiatriområdet.

I næste måned tages en ny retspsykiatrisk afdeling i brug med 12 ekstra pladser. Det er desuden planen, som endnu ikke er budgetlagt, at udvide næste år med en lukket langtidsafdeling med 12 sengepladser samt etablere døgnhus med 12 pladser.

Belægningsprocenter: Aalborg: Mellem 110 og 120. Brønderslev ca. 90.


FRIKVARTERET

En offentlig og en privat virksomhed aftalte at dyste i kaproning for ottere. Begge mandskaber trænede længe, og var i topform.
Men de private vandt med et forspring på en hel kilometer. Moralen røg helt i bund hos den offentlige virksomhed, og den øverste ledelse besluttede at man skulle vinde til næste år. Der blev nedsat en projektgruppe til at undersøge problemet.
Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at de private havde syv mand til at ro og en til at styre, mens de offentlige havde en mand til at ro og syv til at styre.
I denne krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. De ansatte straks et konsulentfirma til at undersøge det offentliges struktur, og eksperterne kom efter mange måneders arbejde til den konklusion, at der var for mange til at styre og for få til at ro.
På baggrund af konsulenternes rapport blev der straks foretaget ændringer i holdstrukturen. Man havde nu fire styrmænd, to overstyrmænd, en styreleder og en roer.
Desuden indførte man af motivationshensyn ét pointsystem for roeren. Vi må udvide hans arbejdsområde og give ham mere ansvar, sagde ledelsen.
Året efter vandt de private med et forspring på to kilometer. Den offentlige virksomhed fyrede roeren på grund af de dårlige præstationer, men udbetalte dog en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde, der var blevet udført.

Der blev udarbejdet en ny analyse fra konsulentfirmaet som konkluderede, at man havde valgt den rigtige taktik og at motivationen også var i orden. Dermed måtte det være matrialet, der skulle rettes op på.

I dag er den offentlige virksomhed i gang med at udvikle en ny båd....

Opdateret d. 14.4.2011