foalogo  
FOA-Psykiatri - et fagligt videnscenter
Skovagervej 2, 8240 Risskov, Tlf. 7789 3281, SE nr. 1287 7749 - Danske Bank reg.nr. 9570 2280876


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 Social- og sundheds-
 assistentklubben

 

 
 
 
Vingefanget
Medlemsblad for Psykiatriklubben Århus
Oktober 1996

Nu er sommerferien et overstået kapitel. Velkommen tilbage.!

Nu er vi på banen igen !

Den lyse tid er forbi og vi må alle belave os på at tage cykellygterne frem for at blive set. Vi på redaktionen vil gøre os synlige med denne udgave af VINGEFANGET.

Vi håber i har taget godt imod vores første blad - Desværre kom der ikke et blad ud til hver enkelt medlem, dette vil vi forsøge at rette op på med denne udgave - Hvis det skulle smutte og der ikke kommer nok eksemplarer af VINGEFANGET på din arbejdsplads, har vi nogle få, på kontoret, også af førsteudgaven.

Der er siden sidst sket nogle ændringer i tillidsrepræsentant og bestyrelsesregi. Sjurdur Nordbud, har fået orlov og er derfor trådt ud af bestyrelsen, tak for denne gang. Nyt medlem i bestyrelsen bliver Alice Grünspahn, fra Caritas, velkommen.

På tillidsrepræsentantsiden har Bent Lykke, Retspsyk. orlov, tak for nu.

Ny repræsentant er Jens Bo Kragh. God arbejdslyst

På Katrinebjerg Centret er Preben Elgård tiltrådt som fungerende afdelingsleder og har derfor overgivet tillidsvervet til beskæftigelsesvejleder Else Veje. God arbejdslyst.

Håber disse ændringer ikke giver unødvendige problemer, de nye skal jo lige have en mulighed for at sætte sig ind i tingene.

God fornøjelse med Bladet.

Psykiatriklubben Jesper Priskorn

Redaktionen:

Mette Grandjean
Jesper Dideriksen
Jesper Priskorn

tree.gif

Det er altid en fordel
at samarbejde om tingene -
fremfor at trække
i hver sin retning !!!

Du siger du ikke
har tid,
Spørgsmålet er. Hvad vil
Du bruge tiden på?

Carl Scharnberg


PSYKIATRIKLUBBEN -

Lidt nyt! ?

Psykiatriklubben er din klub -

Dette er en sandhed med modifikationer.

Det har været og er stadig, et problem at få vores nye kollegaer med andre uddannelser end plejeruddannelsen overført til klubben til fuldt medlemskab - Der arbejdes på problemet og i skrivende stund, er der aftalt endnu et møde med FOA - Århus, hvor vi skal finde en fornuftig løsning -Det skal hertil siges, at det ikke er medlemmerne der er skyld i problemerne, men FOA's Computer anlæg, der ikke er godt nok. Sidste nyt på dette felt - se næste side..

På siden er der beskevet nogle ændringer i tillidsrepræsentant strukturen lokalt i klubben - Der er sket yderlige ændringer - Jørgen Nyegaard er blevet genvalgt som fællestillidsmand, men på en lidt ændret post, hvor han før kun var fælles-T'R for hospitalet i Risskov, er han nu repræsentant for alle 3 hospitaler i Amtet. Desuden er Torril Lemming fra Råmosegaard , blevet som noget nyt, valgt som fællestillidsmand i social psykiatrien. Det er vores håb at vi på den måde bedre kan få ens og bedre arbejdsforhold i hele amtet.

Ring eller kom op på Psykiatriklubbens kontor, hvis der er noget du ønsker hjælp til eller bare har lyst til en kop kaffe.

Psykiatriklubben..


SOMMERFERIE 1997!

Vi har på psykiatriklubbens kontor, i forsommeren 1996 haft en del henvendelser fra personale, der på grund af ekstra/overarbejde, havde optjent feriepenge som langt overgik lønnen for betalt fede med løn.

Et eksempel:

Et personalemedlem havde optjent feriepenge 35.000,- kr. Ved lettere hovedregning kom medlemmet frem til at 5 ugers ferieberettiget løn efter medlemmets skalatrin svarer til ca. 20.000,-kr - Henvendelsen gik derfor ud på at få at vide, hvorfor man ikke fik resten selv - Det viser sig at psykiatrien putter pengene i fælleskassen til alles bedste - Det er dog muligt at få alle feriepengene. Det kræver at man før ferieårets start meddeler at man ønsker orlov uden løn af mindst en måneds varighed og herefter kan man få feriepengene udbetalt - ferien skal afholdes i orlovsperioden. Det betyder du efter orloven ikke har krav på mere ferie med løn. Dette forudsætter selvfølgelig også at du kan få orlov.


FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

Vi har fået valgt fællestillidsrepræsentanter, skriver vi på forsiden. Det er korrekt, men der er stadig den passus at Driftledelsen endnu ikke har godkendt det nye system og derfor er det ikke officielt meldt ud - Forhandlingerne med FOA vil dog snart komme i gang, vi venter med spænding.


KONTINGENTBETALING

Vores nye kollegaer er nu på vej til at blive ordentligt indmeldt i klubben med klubkontingent. Efter forhandlinger med FOA er vi nu kommet frem til en midlertidig løsning, som indebærer, at vi får overført klubkontigentet fra Social og sundhedsassistent klubben for det fulde antal medlemmer, der arbejder indenfor psykiatrien. Det er et stort fremskridt, selv om det kun er en midlertidigt løsning. Da FOA desværre heller ikke kan trække forskellige kontingentbeløb til den samme klub, indebærer det at vi ikke får de 70,- kr. pr. mdr. men kun 50,- kroner. Da det imidlertid er den bedst opnåelige løsning p.t. har vi accepteret dette. De fortæller fra FOA, at grunden til hele problemet er, at deres computer ikke kan skille medlemmerne ud for nuværende. Der er dog lys forude, idet de er blevet lovet et nyt anlæg, fra Januar 1997, som skulle kunne takle dette problem.


VINTEREN NÆRMER SIG OG SOM DER ER

TRADITION FOR I PSYKIATRIKLUBBEN

INVITERER VI TIL LOKALKURSUS.

Som det fremgår af det udsendte program er emnet i år:

Kognitiv terapi

V/ Nicole Rosenberg.

Kursusindhold :

I undervisningen introduceres centrale begreber og strategier i kognitiv terapi som samtale og patientbehandling generelt. Kognitiv terapi er en dynamisk, indsigtsgivende samtaleform, der er velegnet til kombination med psykodynamisk tankegang - også dette aspekt vil blive berørt i undervisningen.

Undervisningsform :

Oplæg og øvelser individuelt og i mindre grupper. Diskussion i hele gruppen. Der udleveres, en lille artikel på introduktionsdagen.

Kurset vil foregå i dagene:

D. 31/10 1996 ( kl. 14.00 - 16.00).

samt

D. 12 - 13 NOVEMBER 1996

HORNSTRUP CENTERET.


hand.gif

Til Psykiatriklubbens medlemmer.

Mød op og stem !

Til Social og sundhedssektorens

extraordinære generalforsamling

Mandag D. 4.November 1996 - kl. 19.00

Festsalen Psykiatrisk Hospital.

JA, vi vil gerne have dig til at komme og deltage i den extraordinære generalforsamling - Det skyldes selvfølgelig, at vi har en kandidat til næstformandsposten -

Jørgen Nyegaard.

HVORFOR er der igen valg ?

Det skyldes at Jens Folkersen, vores nuværende formand, er valgt til forbundssekretær.

SE mere om kandidaterne på indkaldelsen modsatte side. Men hvorfor skal vi stemme på Jørgen Nyegaard - De fleste kender ham, til dem der ikke gør, er han fællestillidsmand og sidder i den forbindelse i et utal af udvalg både lokalt som på landsplan. Jørgen har et stort politisk kendskab til hvad der sker i Amtet, til forskel fra de andre kandidater og det er tydeligvis det kenskab blandt mange andre ting der forsvinder med Jens Folkersen afrejse. Det er også dette kendskab som adskiller Jørgen væsentligt fra de andre kandidater, da de er meget kommunalt orienteret. At stemme på Jørgen giver også en større faglig brede i sektoren, da den allerede er repræsenteret med en sygehjælper Dorte Thomasen og en hjemmehjælper Anni-lise Jessen.

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN I FOA-ÅRHUS

indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Da sektorformand Jens Folkersen er blevet valgt til sektorsekretær i Forbundet

- indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

mandag, den 4. november 1996 kl. 19.00

i

Festsalen på Psykiatrisk Hospital,

Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Sektorformanden åbner generalforsamlingen og foranlediger forretningsordenen godkendt

herunder valg af dirigenter og stemmeudvalg.

Dagsorden:

1. Valg

a. Sektorformand

b. Evt. sektornæstformand *

c. Evt. faglig sekretær *

2. Afslutning

* På sektorbestyrelsesmødet den 5. sept. 96, blev Dorthe Thomasen af en enig bestyrelse, indstillet til posten som sektorformand. Skulle Dorthe Thomasen blive valgt som sektorformand, vil følgende blive foreslået til næstformandsposten: Kirsten Normann Andersen, Kirsten Thomsen og Jørgen Nyegaard.

Skulle faglig sekretær Kirsten Thomsen blive valgt til næstformand, vil følgende blive foreslået til faglig sekretær: Ulla Hauge og Jørgen Nyegaard.

Kandidatforslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sektoren i hænde

senest den 5. oktober 1996.

 

BREVAFSTEMNING:

Afdelingslovene giver mulighed for at der kan stemmes pr. brev ved personvalg. Kriterier for brevafstemning:

 • medlemmer der er bosiddende på Samsø
 • medlemmer der dokumenteret er tjenestelig forhindret i at deltage i generalforsamlingen på afstemningstidspunktet

Ønsker du at brevstemme skal du rette henvendelse til afdelingen senest 30. oktober 1996.

 

For medlemmer, der tjenstligt er forhindret i at deltage i sektorgeneralforsamlingen, sker

brevafstemningen i afdelingen. HUSK bekræftet dokumentation.

 

Jens Folkersen

Sektorformand

 

 

HUSK medlemsbevis eller sidste lønseddel skal forevises ved indgangen.


KONTAKTPERSONORDNING I ÅRHUS KOMMUNE
DISKVALIFICERER PROFESSIONELT ARBEJDE

En ændring af bistandsloven påbyder kommunerne, at stille støtte- kontaktpersoner til rådighed for sindslidende. Århus byråd har reageret herpå ved at godkende en ordning, der i høj grad kan komme til at hvile på uprofessionel arbejdskraft.

Det var med både undren og forskrækkelse, at bestyrelsen for psykiatriklubben - sidst på sommeren - blev opmærksom på, at en støttekontaktpersonsordning var på vej i landets kommuner.

Vi undrede os fordi vi ikke tidligere er blevet informeret herom, og blev forskrækkede da vi i Århus Stiftstidende kunne læse, at Århus kommune ville lade filosoffer og prikkede bankmænd sørge for at ingen sindslidende i Århus fremover skulle leve i isolation.

Andre steder satser man professionelt

Vi gik straks i gang med at skrive læserbrev og fremskaffe yderligere oplysninger i sagen. Det viser sig, at den nye ordning bygger på erfaringerne på de støtte- kontaktpersonordninger, der har kørt under statens forsøgsmidler - 50M-puljen. Disse ordninger har i en flerårig periode fungeret i en række større og mindre kommuner. I en rapport fra 1995 fremgår det, at der er ansat 48 professionelle og 29 frivillige i ordningerne.

Blandt de professionelle var 12 plejere, 10 pædagoger, 9 socialrådgivere/formidlere, 5 sygeplejersker og 5 ergoterapeuter - de resterende har anden uoplyst baggrund. Af rapporten fremgår ligeledes, at 95% af de professionelle tidligere har beskæftiget sig med sindslidende.

Hovedparten af de 29 frivillige er ansat i København. Her er 20 frivillige ansat som supplement til 12 professionelle, som er knyttet til være- og aktivitetssteder. I den omtalte rapport hedder det, at opdelingen mellem professionelle og frivillige er etableret for at give brugeren valgmuligheder. Gruppen af frivillige beskrives som folk med meget forskellig baggrund, men hovedparten har dog det til fælles, at de er modne mennesker med bred erfaring fra hospitalsvæsenet, socialvæsenet, specialundervisning, kultur og arbejdsformidling og/eller har personlige erfaringer.

Kun et supplement

Da vi fik fat i den indstilling, som der skulle tages stilling til i Århus byråd, blev vi en anelse beroligede. Heri er der nemlig ikke, som skitseret i avisen, alene lagt op til at der skal satses på uprofessionelle. I stedet skriver man her: "Det planlægges at ansætte forskellige typer af støtte- og kontaktpersoner eksempelvis almindeligt ansatte, honorarlønnede og frivillige."

Selvom vi kan have vore bange anelser om det modsatte, så understreges det, at ordningen ikke skal erstatte, men supplere andre tilbud for sindslidende og bygge på de sindslidendes præmisser.

I indstillingen til Århus byråd hedder det: "Målgruppen for støtte- kontaktpersonordningen er de mest socialt udsatte og isolerede grupper af sindslidende som ikke almindeligvis gør brug af eller kan gøre brug af de allerede etablerede tilbud. Sigtet bør primært være, at der opnås en stabil social kontakt med den sindslidende, sekundært at den sindslidende - ved hjælp af støtte fra ordningen skal kunne gøre brug af allerede etablerede tilbud."

Endvidere er det planen, at der skal etableres et center, der dels skal tjene som mødested for støtte- kontaktpersonerne, og dels skal indeholde en brugerdrevet café. Centret ønskes placeret centralt i byen.

Et foreløbigt kontor er allerede etableret i Ryesgade, og vi forventer at de første stillingsopslag snarligt vil blive offentliggjort.

Om samme emne: se de optrykte læserindlæg.


VIL HAVE MØDE MED ÅRHUS KOMMUNE

Psykiatriklubben har anmodet social- og sundhedssektoren i FOA-Århus om at foranledige et møde med Århus kommune.

Baggrunden er dels etableringen af støtte- kontaktpersonordningen, dels kommunens holdning til ansættelser i kommunens bofællesskaber.

Senest har vi erfaret, at kommunen fortsat udelukker andre end socialrådgivere/formidlere og socialpædagoger, som ansøgere til nyt opgangsfællesskab. Dette uanset at 2 nye opgangsfællesskaber i det tidligere plejehjem Lindely i Holme angiveligt repræsenterer et skred i den målgruppe, som kommunens bofællesskabstilbud hidtil har henvendt sig til.


HAR DU HØRT AT ...

 • To medlemmer af Psykiatriklubben har fået et tilskud på hver 1.150 kr. til en studierejse til USA. De to medlemmer har samtidig indvilget i at holde en lysbilled-/foredragsaften om turen.
 • Alle psykiatriansatte indenfor FOA inviteres til at deltage i det første psykiatriske lands møde. Landsmødet afvikles d. 9. og 10. april 97.
 • Mødedeltagerne vil blive fordelt således, at maximalt 1/3 er tillidsvalgte.
 • Der er rigtig blevet ryddet op, pyntet med nye gardiner og ommøbleret på Psykiatriklubbens kontor. Hensigten er først og fremmest at medlemmerne skal føle sig vel komne.

FRA NOSTALGIKASSEN

Under oprydning i gamle sager har vi fundet forskellige gamle dokumenter og breve. Heriblandt denne skrivelse fra Direktionen for Sindssygeanstalten ved Århus - .

dateret d. 15.3.1910:

"Som Svar paa Organisationens Skrivelse af 24 Januar d.A. skal Direktionen udtale, at den finder ønsket om to maanedlige Frinætter til Nattevagterne billigt og haaber i næste Finansaar at opnaa en Forøgelse af Opsynspersonalets Tal, der gør det muligt at opfylde dette Ønske.

Derimod finder Direktionen, at Opsynspersonalet lige saa vel som Læger og sygeplejersker uden Ekstrabetaling maa udføre det af Patienters uro, legemlige Sygdom eller lignende Forhold nødvendiggjorte Arbejde, ogsaa naar det falder udenfor den sædvanlige Arbejds-Tid." -


Uprofessionelle overtager arbejdet med sindslidende,

Jesper Priskorn,

Bredkær Grønnevej 12, Egå:

Tilbud om omsorg, støtte og behandling, til sindslidende i Århus Kommune er hidtil blevet varetaget af professionelt uddannet personale. Selv om omfanget af tilbud til sindslidende i Århus ligger pænt i forhold til andre af landets storbyer, ved vi alle, at tilbudene stadig er mangelfulde. Derfor har det også været et ønske at udbygge tilbudene om behandling i lokalmiljøerne med blandt andet udvidelse af hjemmestøtteordningerne og oprettelse af væresteder.

Imidlertid signalerer en artikel her i avisen 6. august, at en stor del af støtten til sindslidende fremover skal varetages af uprofessionelle. Det handler om etableringen af den nye kontaktpersonordning, som Folketinget - via en ændring af bistandsloven har forpligtet alle kommuner til at etablere. Lovændringen er kommet på baggrund af positive erfaringer med støtte- og kontaktpersonordninger i en række kommuner, der har fået statsstøtte til ordningerne. Statsstøtten fortsætter ligeledes, og Århus Kommune har ifølge Århus Stiftstidende fået tildelt 3,3 millioner kroner.

De hidtidige ordninger med støtte- og kontaktpersoner har i høj grad været bemandet med veluddannet personale. Enkelte steder har disse været suppleret af uprofessionelle og frivillige, og i København har man valgt helt at se bort fra de professionelle.

Imidlertid lægger Lis Særkjær Petersen op til, at Århus i dette tilfælde skal kopiere modellen fra København, hvor der udelukkende er ansat uprofessionelle som støtte- og kontaktpersoner. Ansættelsernes art og omfang, kan være meget forskellig, og det forventes også, at en del frivillige vil tage del i arbejdet. I artiklen i Århus Stiftstidende peges der således på, at der skulle være gode erfaringer med at gøre brug af kontaktpersoner, der kommer med en baggrund

som kunstnere, filosoffer, håndværkere, »prikkede bankfolk« eller advokater.

Hvis Århus Kommune ønsker at udvide sin medarbejderstab inden for psykiatrien med ovennævnte faggrupper, vil det nok være en god idé at justere lidt på, hvilke typer opgaver man forventer, de skat løse. Eksempelvis ville de nævnte fint kunne løse opgaver af mere kulturel, samværs- eller underholdningsmæssig betydning. Man kunne forestille sig, at de kunne ledsage interesserede sindslidende på teater- og biografbesøg, eller komme på besøg til en kop kaffe og måske et spil kort, skak- eller andet. Sådanne ensomhedsbrydende tilbud har mange borgere i Århus Kommune brug for også en del sindslidende.

Derimod vil de uprofessionelle yderst sjældent kunne stille noget som helst op i forhold til de typer af svært sindslidende, der omtales i artiklen.

Det er pudsigt, hvis Århus Kommune nu ønsker at kopiere en model fra København. Hovedstaden er ellers kendt for at kopiere tilbud fra Århus - blot omsat til de rene discountud-aver. Generelt set ligger indsatsen over for de sindslidende i hovedstaden langt under lands-gennemsnittet, og det virker næsten som en Århus joke, hvis en by som Århus nu vil overtage

hovedstadens discountløsninger.


Vi supplerer etablerede tilbud

Psykiatri. Lis Særkjær

Petersen, rådmand (S),

Århus Kommune:

På det seneste har der været en del debat, blandt andet her i avisen, om den nye mulighed, kommunerne har fået for at oprette støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende.

Jeg vil her kort fortælle om ordningen og om, hvordan vi forestiller os, at den bliver udmøntet i Århus Kommune.

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er at nå de mest udsatte og isolerede sindslidende - dem, der ikke kan eller vil bruge de almindelige, etablerede tilbud, såsom lokalpsykiatrien og aktivitetscentrene. Sagt på en anden måde: Ved hjælp af social kontakt, støtte og omsorg er det meningen at forsøge at give de dårligst fungerende sindslidende et bedre liv.

I følge den nye lov - som rettelig er en ændring af bistandsloven - skal det nye tilbud til sindslidende ikke erstatte nogen a f de etablerede tilbud, ligesom det heller ikke er et tilbud om behandling.

Dette dokumenteres af socialminister Karen Jespersen, som under behandlingen af lovforslaget i folketingets socialudvalg sagde, at »Støtteog kontaktpersonordningen skal være et supplement til andre tilbud og ikke en erstatning herfor«.

Det fremgår også af den indstilling, Social- og Sundhedsforvaltningen har på vej til byrådet. Indstillingen er i fuld overensstemmelse med de intentioner, folketinget har tilkendegivet i forbindelse med vedtagelsen af lovændringen.

I den kommende støtte- og kontaktpersonordning forventer vi at kunne ansætte vidt forskellige mennesker. Uddannelse og erhverv er ikke det afgørende, men derimod de menneskelige

kvaliteter: Interesse og engagement i arbejdet med sindslidende, overskud til at hjælpe andre, tolerance, forståelse og evnen til at komme i kontakt med mennesker. Meningen er, at både folk med fagligt relevante uddannelser og med alle andre former for baggrund skal kunne blive

støtte- og kontaktpersoner. Jeg forestiller mig, at vi kan skabe en personalegrupper der kan arbejde fleksibelt i alle døgnets timer og får mulighed for at anvende utraditionelle former og metoder.

Alfa og omega for ordningen er også - mener jeg, at støtte- og kontaktpersonerne ikke er direkte repræsentanter for det bestående behandlingssystem, og de mennesker, de får kontakt med, har mulighed for at være anonyme. De sindslidende, de skal hjælpe, er generelt meget negativt indstillet over for det at blive registreret og komme ind i det etablerede behandlingssystem. Men det er klart, at det langsigtede mål er at bryde disse menneskers isolation og forsøge at motivere dem til at modtage den behandling, de har brug for.

Alt i alt forventer jeg mig meget af den nye ordning. Jeg tror, vi kan komme et stort skridt videre i forhold t de mest isolerede sindslidende, som er den gruppe, vi har vanskeligst ved at hjælpe med de eksisterende tilbud.


pc.gif

OPSKOLING FOR PLEJERE FRA

DEN 14.4.97 - 4.12.97

OBS - OBS!

ANSØGNINGSFRIST 15.11.1996

HVORDAN BLIVER JEG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ?

Om ikke så lang tid, forventet i 1997, at der bliver oprettet et opskolingshold af plejere, plejehjemsass. m.m. i Århus Amt, og hvordan ligger det med at kunne komme i betragtning som plejer ?

For at komme i betragtning til opskolingsuddannelsen skal en plejer:

inden for de seneste 5 år have haft beskæftigelse, der samlet svarer til mindst 3 års ansættelse med 24 timer pr. uge med direkte pleje- og omsorgsopgaver.

For plejere der opskoles til social- og sundhedsassistenter består uddannelsen af 15 ugers teoriundervisning og 14 ugers praktikuddannelse i alt 29 uge + ferie

Praktikken vil overvejende blive gennemført inden for det primærkommunale område.

Efter gennemgang af opskolingsuddannelsen afsluttes der med eksamen, og der udstedes uddannelsesbevis som social- og sundhedsassistent og man har samme kompetance som social- og sundhedsassistenter.

Under opskolingen gives der uddannelsesorlov, svarende til max. dagpenge 2.617,00 kr. pr. uge + der ydes en godtgørelse på 881,79 kr. pr. uge i alt 3.498,79 kr. eller ca. 13.995,00 kr. pr. måned. Ved tilbagevending ansættes man som social- og sundhedsassistent og aflønnes på det nærmeste højere skalatrin i lønforløbet for social- og sundhedsassistenter


ANNONCE:

JULEFROKOST

på psykiatrisk Hospital.

D. 6.12.1996

Festsalen.

Som der er tradition for, er der fælles julefrokost i festsalen med musikalsk ledsagelse af succes-bandet fra sidste år - Falcon - Så reserver datoen nu.


Social- og sundhedsassistenter

SE HER

Du er ikke alene..... men hvor mange sos. ass. er vi mon egentlig ?

Hvor mange mon vi kan samles sådan en tirsdag eftermiddag 9

Måske kunne vi finde noget at bruge hinanden til ?

Psykiatriklubben indbyder dig

tirsdag den 29. oktober kl. 15.15 - ca. 17

i Caféen på Psykiatrisk Hospital til:

Kaffeklub eller bare en hyggesludder over en kop kaffe og et stykke brød - Psykiatriklubben giver!

Vi kunne f.eks. snakke om:

Fri diskussion
Kurser - hvad har vi brug for?
Kompetence- snak
Hvad kan du bruge Psykiatriklubben til ?
Efteruddannelse
Mød din tillidsmand
Mød andre sos. ass. fra andre arbejdspladser.
Aktivitet - festudvalg, andet?
Undervisning - emner?
Indfrir arbejdet dine forventninger?
Tværfagligt samarbejde - hvordan fungere det?
Medicin- og injektionsgivning
Faglighed og socialt samvær

Desuden kunne det være sjovt med tøjbytning. Du tager selv en "klud" med på bøjle - maske kan du bytte eller handle med din kollega - sæt selv din pris.

HIV OP I DINE KOLLEGER - OG HUSK DATOEN

Kammeratlig hilsen

Social- og sundhedsassistent


SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTENS ANSVARS- OG KOMPETENCEOMRÅDE + MEDICINGIVNING

1. DEL

Chefsygeplejerskerne i Århus Amt nedsatte i februar 1995 en gruppe til at udarbejde en vejledning om social- og sundhedsassistenternes ansvar og kompetence og har bl.a. beskrevet social- og sundhedsassistenternes ansvar og kompetence i forbindelse med medicingivning, og siger bl.a.:

Social- og sundhedsasistenten har kompetence til at ophælde og give medicin til en patient, der befinder sig i et stabilt pleje/behandlingsforløb

Altså som chefsygeplejerskerne skriver videre:

Er patienten svingende i sin tilstand, alvorligt syg, akut syg eller er der tale om nye ordinationer, ligger medicingivningen udenfor assistenternes ansvars- og kompetenceområde.

Det man kan stille spørgsmålstegn ved er, når en social- og sundhedsassistent arbejder på et psykiatrisk hospital og eksempelvis på en akut-lukket modtagerafdeling, hvor patienterne bl.a. bliver akut indlagt og behandlet og i princippet først bliver flyttet når de er stabil.

Ud fra det der er beskrevet fra chefsygeplejerskerne om ansvar/kompetence må social- og sundhedsassistenterne altså ikke give medicin til akutte patienter, da de i sagens natur ikke er i et stabilt pleje/behandlingsforløb ved en akut indlæggelse, eller hvad ?

Spørgsmålet man kan stille til chefsygeplejerskerne er, hvornår er en patient i et stabilt pleje/behandlingsforløb, er det når patienten f.eks. bliver behandlet med akut medicin, herunder abstinensmedicin, beroligende medicin, neuroleptika og bivirkningsmedicin ?

Hvad er en medicinalperson ? I følge sundhedsstyrelsen er en medicinalperson:

en fællesbetegnelse for alle læger, tandlæger, jordemødre, plejepersonale m.fl., der i medfør af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse står under sundhedsstyrelsens tilsyn for så vidt angår deres funktionsområde og pligter i forbindelse hermed.

Sundhedsstyrelsen definition af anvendte begreber:

- ved medicinordination forstås en læges beslutning om at behandle en patient med medicin

- ved medicingivning forstås udlevering af medicin

- ved plejepersonale forstås personale, der ikke er læger og som deltager i behandling og pleje af patienter

Forholdsregler ved medicingivning jævnfør sundhedsstyrelsen:

Lægen kan i et vist omfang delegere varetagelsen af behandlingen til plejepersonalet, og lægen har pligt til at sikre sig, at de personer, der får bemyndigelse til at give medicin har de fornødne forudsætninger for at kunne udføre den konkrete opgave forsvarligt.

Personalets individuelle behov for faglig instruktion og vejledning vil afhænge af den enkeltes uddannelsesmæssige område. I de tilfælde, de pågældende plejepersoner er uddannede i at udføre disse opgaver, bortfalder instruktionspligtelsen.

SOCIAL- OG SUNDHEDSASISTENTERNES GENERELLE KOMPETENCE I ÅRHUS AMT.

Social- og sundhedsassistenten er uddannet til at varetage bistands- pleje- og omsorgsopgaver i den samlede social- og sundhedssektor.

Social- og sundhedsassistenten er ansat som medicinalperson under sundhedsstyrelsens tilsyn og har således fagligt, juridisk og etisk ansvar i udførelsen af arbejdet og er forpligtet til selv at vurdere kompetencen og i givet fald sætte grænser for sit faglige virke.

2. del forsætter i næste nr.

Jørgen Nyegaard


NYT FRA PLEJERNES FAGGRUPPEREPRÆSENTANT

PLEJERNE HAR PÅ DERES FAGGRUPPELANDSMØDE D. 12. SEPTEMBER 1996 VEDTAGET DERES POLITISKE HOLDNING OG MÅLSÆTNING AT:

- tilbudene til de sindslidende og andre svage grupper i Danmark, skal til en hver tid være tilpasset den enkeltes behov for hjælp i døgnets 24 timer.

- inden for Amter og Kommuner skal der stilles det antal pladser og tilbud til rådighed for sindslidende og andre svage grupper, der til en hver tid vil være behov for.

- tilbudene til de psykisk syge og svage borgere skal gives på den mest hensigtsmæssige måde, så det enkelte menneske bliver i stand til at leve det for ham/hende mest muligt tilfredsstillende liv som borger i et socialt fællesskab i overensstemmelse med han/hendes egne livsværdier

- den psykiatriske behandling skal gives som en omsorgsgivende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats, hvor det tilstræbes at etablere en nær relation mellem den sindslidende og personalet med den hensigt at støtte, fremme og vedligeholde den sindslidendes ressourcer, så den sindslidende får så tilfredsstillende et liv som muligt og bliver i stand til at klare egne hverdagskrav og problemer i overensstemmelse med egne livsværdier.

- de personalegrupper, der arbejder med sindslidende og andre svage grupper, skal aktivt skabe forståelse for hinandens opgaver og problemer.

- Plejernes faglige repræsentanter vil aktivt arbejde for en større grad af accept og tolerance overfor sindslidende og andre svage grupper i samfundet.

Vi hilser FOA's initiativ vedr. kommende konferencer om at sætte fokus på problemerne for de Hjemløse/dobbelt udstødte velkomment.

Over de næste 4 år har folketinget indgået et bredt politisk forlig om midlerne i den såkaldte satspulje og bevilget 260 millioner kroner i 1996 og frem til 1999 en 1/2 milliard kroner. Pengene skal bl.a. bruges til nye boenheder, væresteder, ansættelse af støttepersoner.

Plejernes faglige repræsentanter vil aktivt gå ind i arbejdet med planlægningen af de tiltag bevillingerne vil give.

Plejernes faglige repræsentanter vil aktivt arbejde for, at der oprettes psykiatriske udrykningteam.

Plejernes faglige repræsentanter vil aktivt arbejde for at distriktspsykiatrien udbygges i dybden, jævnfør regeringens statusrapport.

Plejernes faglige repræsentanter har den holdning, at borgere med psykiatriske behandlingsbehov bør behandles i det miljø hvori de har deres dagligdag, og hvor borgerne kan styrkes og integreres i deres eget miljø. Samtidig skal der til enhver tid være det antal nødvendige psykiatriske hospitalspladser, når de sindslidende situation gør det nødvendigt at

indlægge ham/hende på en psykiatrisk afdeling.

Plejernes faglige repræsentanter vil forsat aktivt arbejde for at det personale, der er ansat til pleje- støtte- og omsorgsarbejde til enhver tid skal uddannes og kvalificeres til at varetage arbejdsopgaverne i forhold til deres ansættelse.

Etablering af børne- og unge psykiatrisk hospitaler/afdelinger ser Plejernes faglige repræsentanter som en klar fordel ved, at der kan give et tidligere tilbud til børn og unge. En tidligere indsats over for unge sindslidende, vil kunne forbygge en eventuel genopståen af psykotiske gennembrud og samtidig være en forebyggelse af genindlæggelser i de psykiatriske afdelinger på længere sigt.

Plejernes faglige repræsentanter vil aktivt arbejde for at opkvalificere hospitalspsykiatrien.

For at skabe forståelse for integrationen af psykisk syge i samfundet, støtter Plejernes faglige repræsentanter op omkring socialministeriet informationskampagne for og om sindslidende, og vil aktivt arbejde for en større viden til befolkningen om sindslidelser med den hensigt at støtte integrationen af sindslidende i samfundet og understøttelse af tolerancen, over for sindslidende.

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER:

 • Integration af psykisk syge i samfundet.
 • Stigende antal af hjemløse eller psykisk syge der ikke trives i eget hjem Psykisk syge og andre svage grupper ryger ud og ind af de psykiatriske hospitaler og forsorgshjem.
 • Misbrugsproblemer hos disse grupper er voksende.
 • Manglende lavkravstilbud
 • Manglende tilbud efter "normal lukketid"
 • Manglen de akutte tilbud/hjælp i døgnets 24 timer, (udrykningstjeneste)
 • Nedlæggelse af psykiatriske sengepladser før oprettelse af nye tilbud
 • Manglende uddannelsestilbud til personale i hjemmeplejen og forsorgshjem
 • Ajourførende efteruddannelsestilbud til personale i det psykiatriske område.
 • Ligelig optag af kvinder/mænd til social - og sundhedsuddannelserne.
 • Psykisk og fysisk nedslidning af personale.
 • Manglende forebyggelse af vold og trusler om vold.
 • Manglende døgnåbne konsultationsmuligheder.
 • Manglende etablering af støtte - og kontaktpersonsordninger.

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE, SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN, FAGLIGUDVALG FOR PLEJERNE


Danmarks amtsråd nr. 14, 18. september 1996

Niels Reisby:

Kritikken skyder over målet

Omstillingen i psykiatrien har langt fra givet sindslidende optimale vilkår, men hovedparten har fået det betydelig bedre de seneste ti år

Af Susanne Christensen

Cheflæge for psykiatrien i Århus Amt, professor Niels Reisby er lidt træt at den evindelige kritik i medierne af forholdene for de psykiatriske patienter. Han mener, at kritikken af omstillingen i psykiatrien skyder over målet, og at det er en smule dobbeltmoralsk at kritisere distriktspsykiatrien for alle de mangler den har, for hvad er alternativet? Vil man tilbage til at have folk boede i 50 år på 12sengsstuer på asyler?

Niels Reisby mener også, at kritikken ofte er unuanceret, at man taler om sindslidende under ét, og det kan man ikke.

Der er nogle, der er så sindssyge, at de er syge hele deres liv. Der er andre, der er meget sindssyge i kortere perioder af deres liv, og så er der nogle, der har det skidt med sjælen, og som en gang imellem har brug for professionel støtte, men som langt hen ad vejen kan klare sig selv.

De dårligste sindslidende har fået det bedre. Formålet med hele omstillingen inden for psykiatrien var, at de ikke skulle tilbringe hele deres liv på institution. Da jeg kom her til Risskov, var jeg med til at fejre patienters 50 års jubilæer. Nu er de længste ophold et par år. Jeg tror, det har været til stor lykke for dem, der før var forudskikket til at leve hele deres liv på hospital eller institution, at de er kommet ud og er blevet integreret mere eller mindre, og at de kan nøjes med at blive indlagt måske en gang om året.

Men der er en lille gruppe på måske et par tusinde mennesker på landsplan, der ikke kan klare sig uden for institutionens trygge mure, og det er dem, vi altid hører om', fortæller Niels Reisby.

Distriktspsykiatrien har nogle steder fået en anden form, end tiltænkt fra starten, fortæller han. Da man begyndte at lave distriktspsykiatri, var det drømmen, at personalet arbejdede ude i distriktet og besøgte patienterne i deres hjem. Den tanke er nogle steder gået lidt f løjten. Nu er distriktspsykiatrien mange steder blevet til nogle små hospitalsagtige kontorgange, hvor patienterne kommer hen.

Mangler udbygning i dybden

Distriktspsykiatrien er nu ved at være udbygget i bredden, men man mangler at udbygge i dybden. Niels Reisby mener, der er brug for at tilføre flere faglige ressourcer for at kunne løse opgaverne i distriktspsykiatrien, og her taler han om distriktspsykiatri som en fra hospitalsvæsnet udgående funktion med mange faggrupper, der skal samarbejde med de kommunale behandlergrupper.

Han synger ikke så meget med på sangen om, at distriktspsykiatrien skal være åben døgnet rundt. Det er alt for dyrt og unødvendigt. Hvis der er en døgnåben modtagelse eller skadestue i området, må man acceptere at tage et stykke vej. Men distriktspsykiatrien må ikke have ventetid. Det er et slagord for ham, at den psykiatriske ekspertise - det være sig læger og sygeplejersker - skal være til rådighed, når der er behov for den.

Han mener, at distriktspsykiatrien slipper patienterne for hurtigt. Hvis distriktspsykiatrien skal være det led, der sikrer kontinuiteten i behandlingen, kan det ikke nytte, at man følger en kronisk patient i tre måneder og så udskriver vedkommende og slipper ham. Nogle af disse patienter må distriktspsykiatrien følge i meget lang tid og være behandlingsansvarlig for.

Kontinuiteten skal sikres

Netop kontinuiteten i behandlingen er et ømt punkt i dag, mener professor Reisby. Der er sket betydelige behandlingsmæssige fremskridt inden for alle tre felter i psykiatrien: det psykoterapeutiske felt, det biologiske og det socialpsykiatriske felt. Der er udviklet nye behandlingsmetoder inden for psykoterapien, der er kommet ny og bedre medicin, men det er inden for socialpsykiatrien, de allerstørste fremskridt er sket - og dér hvor de fleste af pengene i de senere år er blevet brugt. F.eks. er der kommet en bred vifte af bo-tilbud, væresteder, beskæftigelses- og uddannelsestilbud m.m. Altsammen fremskridt, der betyder, at de sindslidende er bedre hjulpet i dag end for ti år siden. Problemet er så, at få behandlingen til at hænge sammen, at sikre kontinuiteten, så patienterne oplever de forskellige tilbud kan omstilles efter deres aktuelle behov. Og her kniber det med at få de smidige overgange, så der f.eks. ikke er problemer med at komme hjem i bofællesskabet efter at have været indlagt på hospital.

Der mangler nogle personer, der tager ansvaret.

Nu er det så moderne med støtte- og kontaktpersoner.

Dem er der både på afdelingerne, i distriktspsykiatrien, i hjemmestøtteordningen osv. Der er en tendens til, at de forskellige systemer tænker meget på kontinuiteten inden for deres eget system, men de tænker ikke på sammenhængen med de øvrige systemer. Og en patient der udstyres med seks forskellige støtte- og kontaktpersoner er lige så dårligt hjulpet som før, siger Niels Reisby.

Efter hans mening er der to veje at gå til at sikre kontinuitet ten. Den fine er efter amerikansk mønster at indføre begrebet primærbehandleren, der er en gennemgående person, gerne fra distriktspsykiatrien, som ikke behøver at lave al behandlingen selv, men som siger til patienten:

Nu skal du tale med lægen, nu skal du starte på daghøjskole, nu er det tid til at få reguleret -medicinen osv. Primærbehandleren skal også besøge patienten under ophold på psykiatrisk hospital og sikre den planlagte overgang til f.eks. bofællesskabet.

Den anden mulighed er at sikre, at der findes egentlige behandlingsplaner, der er koordinerer når patienten skifter system.

Det gælder om at få den instans, der skal overtage patienten, involveret i udskrivningsforløbet. At få personalet til at besøge patienten på hospitalet før udskrivning og dermed give patienten en blid overgang, så de ikke blot bliver smidt ud. Og sådan er det desværre stadig væk mange steder'. fortæller Niels Reisby, der blankt erkender, at den manglende kontakt til det nye sted, er hospitalernes skyld.

Fysiske rammer for trange

Noget af det der trænger gevaldigt til at blive rettet op på på de psykiatriske hospitaler, er de fysiske rammer. Der er amter, hvor man har bygget nyt, f.eks. Fjorden i Roskilde Amt og dermed helt klart har fået bedre fysiske rammer. De gamle statshospitaler er også mange steder blevet ombygget og renoveret, men det er langt fra godt nok, mener professoren.

"Vi byggede her i Risskov noget nyt i 1960'erne, men det er ved at være slum. Det er uegnet til patienter fordi man byggede for småt. Gangene er for smalle og der er for lavt til loftet. Det er helt afgørende for patienter, at de har plads nok" fortæller han.

Psykiatrisk Hospital i Århus har faktisk fået bevilget 140 mill. Kr. til at bygge halvdelen af det gamle hospital om. Niels Reisby regner med, byggeriet kan være færdigt i 2002, og det skulle gerne ende med eneværelser til alle.

Selv tosengsstuer er belastende for psykiatriske patienter. Hvis man er manisk, deprimeret eller bare forvirret i hovedet er det en belastning, at der ligger en patient to meter fra en.

Men det er rigtig mange penge, det drejer sig om, hvis alle psykiatriske afdelinger i landet skal indrettes optimalt. Det vil koste milliarder.

Både de fysiske rammer, belægningsprocenten på afdelingerne, som er steget de senere år, og antallet af personale har betydning for, hvor meget tvang, der bruges på hospitalerne. Hvis de fysiske forhold er for snævre, og der tilmed er for mange patienter og for lidt personale på en afdeling, kan man næsten sige sig selv, at det vil medføre mere tvang.

"Det er bemærkelsesværdigt, at de på Sikringsanstalten i Nykøbing med landets farligste kriminelle sindssyge, er et af de steder, hvor der bruges mindst tvang. Det er fordi de har meget plads, godt med personale, enestuer m.v. siger Niels Reisby.

Kortere tid til klagebehandling

Professor Niels Reisby var i sin tid medlem af Kallehauge-udvalget og dermed en af fædrene til psykiatriloven - og han mener stort set loven er udmærket. Der er dog to ting, som han finder meget væsentlige at få revideret, og den ene er den delte klagevej og den anden er behandlingstiderne i klagesystemet. Han finder det helt uacceptabelt, at det har udviklet sig sådan, at svært sindssyge patienter skal vente i tre-fire uger eller eventuelt længere, før man kan iværksætte tvangsbehandling. Der må indføres en regel om, at klager maksimalt kan få opsættende virkning otte dage, mener han.

"Måske bruger afdelingen fjorten dage til tre uger på at overtale patienten til at modtage behandlingen, og det er først, når det er slået fejl, man træffer beslutningen - om tvangsbehandling. Jeg har stor forståelse for, at det at bruge tvangsbehandling er et meget stort indgreb for den enkelte næsten lige så alvorligt som at berøve folk deres frihed - men den anden side af det er, at det er med til at forværre udsigterne for patientens liv mange år frem i tiden, hvis man ikke kommer hurtigt i gang med behandlingen", fortæller han.

Der har vi i øvrigt igen dobbeltmoralen i kritikken af psykiatrien. Når en pistolbevæbnet mand tager små børn som gidsler, går man straks ud fra, at manden er psykiatrisk patient, selv om han måske slet ikke er det, og psykiatrien bliver beskyldt for at svigte ved ikke at bruge nok magt. Og dagen efter bliver psykiatrien bebrejdet for at bruge alt for megen magt.


Flere tvangsindlægges

Brugen af tvang er vokset på næsten alle fronter, viser undersøgelse fra Retspsykiatrisk Klinik

Danmarks amtsråd nr. 14. 18. september 1996

Af Inger Abildgård

Flere og flere tvangsindlægges på de psykiatriske hospitaler.

Det fremgår af en undersøgelse, som Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik har stået for. Vi fik en ny psykiatrilov i 1989, lov om frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien, og i undersøgelsen har man set på, hvordan loven har fungeret mellem 1991 og 1993. i den periode steg antallet af tvangsindlagte fra 1 540 til 1 704, inklusive indlæggelser fra Grønland. Dette til trods for, at amterne de senere år har brugt betydelige summer på at forbedre forholdene for de psykisk syge. Først og fremmest er pengene gået til tilbud uden for hospitalerne.

Nogle amter er længere fremme med opbygningen af en distriktspsykiatri end andre. i 1991 var forskellene endnu større. Alligevel er væksten i antallet af tvangsindlæggelser den samme over hele landet. Undersøgelsens hovedmand, 1. reservelæge Per Maegaard Poulsen, har ingen endegyldig forklaring. Men mange af de tvangsindlagte er skizofrene personer. Og meget tyder på, at de ikke kan bruge de ambulante behandlingstilbud, hvorefter de bliver så dårlige, at de er nødt til at tvangsindlægges.

Lovens mål var bl.a. at begrænse brugen af tvang. Alligevel steg næsten alle former for tvang (tvangstilbageholdelse, bæltefiksering m.m.). Rapportens forfattere peger på, at man

Som hovedregel kan gå ud fra, at voksende tvang skyldes overbelægning, personalemangel, dårlige fysiske rammer, for tidlig udskrivning m.m.

Undersøgelsen viser da også, at mange af de psykiatriske afdelinger, der behandler frihedsberøvede patienter, ikke levede op til de mål for god sygehusstandard, som Kallehauge-udvalget opstillede i sinbetænkning forud for psykiatriloven.

 • Alle skal have enestue.
 • Alle skal have ret til frisk luft efter behov.
 • Alle skal have ret til meningsfuld beskæftigelse.

Omkring halvdelen af patientrådgiverne beklager sig i undersøgelsen over de fysiske forhold, bl.a. i form af overbelægning. De kritiserer også, at patienterne tit mangler beskæftigelse, og at de ser for lidt til lægerne.

Mange klager

Patienterne kan klage, hvis de bliver indlagt ved hjælp af tvang, hvis de siden bliver tilbageholdt mod deres vilje, tvunget til at tage medicin, bæltefikseret m.m.

Det er der temmelig mange, der gør. Gennemsnitligt gav f.eks. 14 pct. Af tvangstilbageholdelserne anledning til en klage. Men mange trækker klagen tilbage i takt med at de erkender deres sygdom. Hvis den opretholdes, får sygehusmyndigheden som regel medhold i alle led af klagesystemet. Per Maegaard Poulsen konkluderer derfor, at behandlerne kun bruger den nødvendige og lovlige tvang.

Ude omkring på de psykiatriske afdelinger er der betydelig frustration over, at man i mange tilfælde. må stoppe behandlingen af et forpint menneske i flere uger, indtil patientklagenævnet har behandlet en klage over tvangsbehandling med medicin. En sådan klage har nemlig opsættende virkning.

Det forhold at en klage kan gå både til patientklagenævn og domstol kritiseres også. Det er svært at forstål og uoverskueligt. De fleste afdelinger mener, at der kun bør være een instans. F.eks. de psykiatriske patientnævn suppleret med en dommer. Det er dog et problem, at de nuværende - patientnævn mangler psykiatrisk fagkundskab.

Mange af lovens bestemmelser har vist sig at fungere mindre godt i praksis. Det gælder bl.a. patientråd og patientmøder. På afdelingerne finder. mange det svært at efterleve reglerne om behandlingsplaner og tvangsprotokoller. Flere centrale begreber i loven er uklart definerede. Det afspejler sig bl.a. ved, at lovens administreres forskelligt og ikke altid helt korrekt. Behandlerne mener generelt, at loven giver for meget bureaukrati og papirarbejde.

Derimod er der stor tilfredshed med patientrådgiver-ordningen, som var en af de centrale nydannelser i loven. Dog er mange af patientrådgiverne utilfredse med aflønningen. Den er skyld i, at 24 pct. ikke kommer til retsmøder og møder i patientklagenævnene. Mange bliver dog også forhindret på grund af deres arbejde.

Per Maegaard Poulsen, med bidrag af Peter Kramp:
Psykiatrilovsundersøgelsen.
Justitsministeriet, Retspsykiatrisk klinik. Blegdamsvej 6B, 2200,Kbh. N.


Sindslidende svigtes

Distriktspsykiatrien er ikke udfarende nok, mener pårørende

Danmarks amtsråd nr. 14. 18. september 1996

Af Antje Gerd Poulsen

Man er nået langt med de fysiske rammer med fine faciliteter og den slags, men der er for lidt helhed i distriktspsykiatrien. Psykisk syge bliver stadig udskrevet til gaden, og der mangler tilbud fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Distriktspsykiatrien fungerer ikke i praksis'. Ella Borup Svendsen er tydeligvis ikke imponeret over distriktspsykiatrien. Hun og ægtefællen Henning Borup Svendsen bor ellers i Skive, som har ry for at være langt fremme med distriktspsykiatrien, og hun roser da også gerne Viborg Amt for at have brugt penge på psykiatrien, og vist god vilje, men set fra hendes synspunkt som pårørende svigtes mange sindslidende.

"Mange af dem, der ikke har et netværk, lever en forhutlet tilværelse", siger hun.

"Problemet er, at distriktspsykiatrien forudsætter, at de sindslidende selv opsøger de steder, hvor der er hjælp at få, men det gør de ikke. Det er ikke lige som med andre lidelser, at man henvender sig, når man bliver syg. Mange sindslidende mangler sygdomserkendelse, og derfor kommer de altså ikke af sig selv. Efter min mening burde psykiatrien i langt højere grad være baseret på opsøgende arbejde", siger Henning Borup Svendsen.

Ella og Henning Borup Svendsen er medlemmer af landsforeningen Pårørende til Sindslidende. De har en voksen søn, som er skizofren. Han er i dag velfungerende, men igennem mange år blev han fejlbehandlet og

ægteparret har bitre erfaringer med det psykiatriske behandlingssystem. Da de meldte sig ind i pårøendeforeningen fandt de ud af, at mange andre havde de samme erfaringer, som dem selv. Historierne om alt for langvarige indlæggelser, om overmedicinering, mistænkeliggørelse af familien, ligegyldighed fra personalets side, overlegne overlæger og manglende koordinering af behandlingen var mange og forbløffende enslydende. "Der er sket en positiv udvikling, siden dengang vores søn blev syg som 15 årig. Det skal siges. Men vi hører alligevel i dag om mange ulykkelige forløb. For eksempel har vi en fornemmelse af, at der er en tendens til, at man beholder patienterne længere tid på afdelingerne. Og det gælder også helt unge mennesker, at de kan være indlagt i årevis. Det kan ikke være rigtigt" siger Ella Svendsen.

"Når de så udskrives, er der ikke nogen, der tager sig af dem. Alle de tilbud, der findes, kender de ikke til, og de opsøger dem ikke selv", siger Henning Borup Svendsen.

Landsforeningen Pårørende til sindslidende har udarbejdet en model for en ny psykiatri, som blandt andet bygger på en mere målrettet og opsøgende indsats.


Mænd i psykiatrien

Et lidt utraditionelt forsøg i Viborg Amt skal søge at råde bod på manglen på mænd i psykiatrien. 1. september startede der på Social- og sundhedsskolen et nyt hold, der udelukkende består af mænd. De er med i "Projekt mænd i psykiatrien", som er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen af Offentlige Ansatte, Arbejdsformidlingen og "Viborg amt.

Forudsætningerne for at deltage i projektet er helt overordnet, at man er mand, over 25 år og dagpengeberettiget. Der har været meget stor interesse for at være med, og en gruppe med stærk -repræsentation af ledere inden for psykiatrien, har udvalgt de 25 bedst kvalificerede.

Holdet får 10 måneders grunduddannelse, der indeholder såvel teori som praktik. Til maj er der eksamen, og de, der består, kan derefter gå i gang med den ordinære uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Også i Vestsjællands Amt har man etableret uddannelsesforløb for arbejdsløse mænd, der er rettet mod det psykiatriske arbejdsfelt. Af de 26 optagne kursister på denne specielle uddannelse, er de 25 fortsat på social- og sundhedsassistentuddannelsen, og efter de første otte måneder er 20 kursister stadig i uddannelse.

Opdateret d. 14.4.2011